برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین ۱۱۵ ص

 

اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین ۱۱۵ ص

چکیدهاین تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل ۵ تاریخ کاشت (۱۵ اردیبهشت،۳۰ اردیبهشت،۱۴خرداد،۲۹ خرداد و۱۳تیرماه)و عامل فرعی شامل چهار ژنوتیپ ماش(دو رقم پرمحصول منطقه پرتو، گوهر و دو لاین امیدبخش۱-۶-۱۶ وNM-94 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میانگین عملکرد دانه به میزان ۱۹۵۴ کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت آخر ( ۱۳ تیرماه) بود. اگرچه بین این تاریخ با تاریخ کاشت چهارم (۲۹ خرداد ماه ) اختلاف ناچیز و غیر معنی داری مشاهده شد.در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94با ۱۸۹۲ کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با ۱۷۶۳ کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین ۱-۶-۱۶با ۱۵۷۵ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد.

تاریخ کاشتهای دیرتر موجب کوتاه شدن کل دوره رشد گیاه گردید و از آنجا که گیاه در این شرایط تمایل به ورود سریعتر به دوره زایشی دارد صفاتی همچون ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه اصلی کاهش یافت.

تاخیر در تاریخ کاشت ارقام و لاینهای ماش موجب افزایش درصد پروتئین دانه گردید. تعداد درجه روز کسب شده و در اختیار گیاه در سه تارریخ اول کاشت بیش از دو تاریخ انتهایی بود. بخش عمده دوره رشد در تاریخهای اول کاشت صرف رشد رویشی شده و سهم فاز زایشی از کل دوره رشد کمتر بود. در حالی که در تاریخهای دیرتر کاشت (تاریخ کاشتهای چهارم و پنجم )، دوره رشد گیاه مصادف با طول روزهای کوتاه مورد نیاز گیاه بوده و انتفال از فاز رویشی به فاز زایشی سریعتر اتفاق افتاد و در نتیجه سهم دوره رشد زایشی از کل فصل رشد گیاه، بیشتر بود که در نتیجه این امر موجب افزایش تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و همچنین طولانی شدن زمان انتقال مواد فتوسنتزی به دانه ها گردید. ‫ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ‪ CGR ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ تاریخهای کاشت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ‫کرد. کاشت در تاریخ کاشت چهارم ( ۲۹ خردادماه )و پنجم ( ۱۳ تیرماه) بدلیل برخورد سریعتر گیاه با روزهای کوتاه ، موجب کوتاه شدن دوره رشد گیاه بترتیب به ۸۴ و ۷۴ روز گردید. این دو تاریخ به عنوان تاریخهای مناسبتر کشت ماش در منطقه ورامین مشخص گردیدند.

کلمات کلیدی: ماش، تاریخ کاشت ، درصد پروتئین، عملکرد ، سرعت رشد محصول، درجه-روز رشد

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول : کلیات ۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۱حبوبات و اهمیت آنها……………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۲ تاریخچه پیدایش ماش……………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش……………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴خصوصیات مرفولوژیکی ماش…………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵ مشخصات اکولوژیکی وماش…………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶نیاز کودی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷عملکرد دانه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۸آفات و امراض ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۹عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۰اهمیت و ارزش غذایی ماش……………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۱سطح زیرکشت و میزان تولید ماش…………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۱۲ویژگیهای گیاهشناسی ماش…………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۱۳سازگاری ماش………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۱۴فیزیولوژی ماش …………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۱-۱۵تهیه زمین و کشت ………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۶نیازآبی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۷نیازکودی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۱۸تناوب زراعی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۱۹ آفات و بیماریها …………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۲۰برداشت و عملکرد ماش………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۲۱ارقام ماش در ایران……………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۱-۲۲مواردمصرف ماش………………………………………………………………………………………………… ۲۱
  

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 
فصل دوم : بررسی منابع ۲۳
۲-۱تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد……………………………… ۲۴
۲-۲شاخصهای رشد…………………………………………………………… ۳۲
فصل سوم : مواد روشها ۳۴
۳-۱زمان و محل اجرای آزمایش……………………………………………….. ۳۵
۳-۲خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…………………………………………… ۳۵
۳-۳مشخصات طرح آزمایشی ………………………………………………… ۳۶
۳-۴اندازه گیری صفات ……………………………………………………… ۳۷
۳-۵درجه روز رشد………………………………………………………….. ۳۷
۳-۶سرعت رشد محصول……………………………………………………. ۳۷
۳-۷شاخص سطح برگ………………………………………………………. ۳۸
۳-۸تجزیه آماری …………………………………………………………… ۳۸
فصل چهارم : نتایج و بحث ۴۰
۴-۱تعداد غلاف در بوته ………………………………………………………… ۴۱
۴-۲تعداد دانه در غلاف……………..…………………………………………. ۴۵
۴-۳تعداد گره در ساقه اصلی…………..………………………………………… ۴۹
۴-۴تعداد روز تا رسیدگی……………………………………………………….. ۵۱
۴-۵ارتفاع بوته ……………………………………………………………….. ۵۴
۴-۶وزن هزار دانه…………..……………………………………………… ۵۸
۴-۷عملکرد بیولوژیکی…………..………………………………………….. ۶۱
۴-۸عملکرددانه……………………………………………………………….. ۶۵
۴-۹شاخص برداشت …………………………………………………………… ۶۹
۴-۱۰شاخص سطح برگ……………………………………………………… ۷۳
۴-۱۱درصدپروتئین دانه ……………………………………………………….

۴-۱۲درجه-روزرشد……………………………………………………(GDD)  
۴-۱۳سرعت رشد محصول (CGR)……………………………………………. ۸۱
۴-۱۴سرعت رشد نسبی………………………………………………….(RGR) ۸۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
فهرست منابع وماخذ………………………..………………………………….. ۹۱
چکیده انگلیسی…………………..…………………………………………… ۱۰۳
۷۵

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
فاکتور فروش لایه باز با فرمت psd
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان