برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

شهر نشینی و توسعه شهری یکی از تحولات عمده عصر جدید ، حتی تاریخ بشر است . این تحول با رشد جمعیت در همه کشورها همراه بوده است . این رشد در طی دو قرون اخیر در کشورهای توسعه یافته که در روند روبه بالایی برخوردار است .

 

 

زندگی انسان در محیط طبیعی که تحت تاثیر عوامل زمین ساخت و عوامل بیرونی شکل گرفته است . یافتن مکان مناسب جهت سکونت انسان که از حداقل خطرات محیطی برخوردار باشد یکی از آرزوهای دیرین انسانهاست . زیرا زیستن در محیطی آرام و بدور از مخاطره همیشه آرزوی اوست . خراسان شمالی و واقع شده آن در زمان ساختاری کپه داغ و بینالود در شمال شرق ایران شهر بجنورد به عنوان یکی از شهرهای در حال توسعه در طی دهه های آینده و افزایش جمعیت این استان ، خصوصاً بجنورد به عنوان مرکز این استان از رشد بیشتر برخوردار خواهد بود .

 

fddurl

 

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه فایلها است این پایان نامه جز بهترین پایان نامه فروشگاه ماست شما می توانید با کلیک بر روی فهرست بالا تمامی فهرست این پروژه را قبل از خرید کل پایان نامه مشاهده کنید این پروژه کاملا مورد تایید اساتید برتر دانشگاه است و دارای منابع بسیار قوی و سرشار است.

tik– تمام محصولات فروشگاه فایلها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.

tik– جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

چکیده : ۱
مقدمه : ۳

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

۱-۱ چگونگی انتخاب موضوع تحقیق ۵
۱-۲ معرفی محدوده مورد مطالعه ۵
۱-۳ بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ پرسشهای تحقیق ۱۱
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۶ اهداف تحقیق ۱۱
۱ -۷ پیشینه تحقیق ۱۲
۱-۷-۱در سطح جهانی ۱۲
۱-۷-۲ در سطح ملی ۱۲
۱-۷-۳ در سطح منطقه مورد مطالعه ۱۳
۱-۸ استفاده کنندگان از تحقیق ۱۴
۱-۹ متدولوژی پژوهش ۱۴
۱-۹-۱ روش تحلیل ۱۴
۱-۹-۲ روش تحقیق ۱۴

فصل دوم : داده های ساختمانی

۲-۱واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران ۲۱
۲-۱-۱- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: ۲۲
۲-۲تاریخچه چینه ای کپه داغ: ۲۳
۲-۲-۱ زمین ساخت کپه داغ : ۲۴
۲-۲-۲ زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد  ۲۴
۲-۲-۲-۱ سازند شمشک یا کشف رود  ۲۵
۲-۲-۲-۲ سازند چمن بید یا دلیچای ۲۵
۲-۲-۲-۳ سازتند مزدوران  ۲۶
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۴ سازند کرتاسه ۲۶
۲-۲-۲-۵ سازند شوریجه ۲۶
۲-۲-۲-۶ سازند تیرگان ۲۷
۲-۲-۲-۷ سازند سرچشمه  ۲۸
۲-۲-۸ سازند سنگانه ۲۸
۲-۲-۲-۹ نهشته های نئوژن ۲۹
۲-۲-۲-۱۰ سازند کواترنری  ۳۰
۲-۴ گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت ۳۷
۲-۵-۱-۱زون گسلی قوچان- رباط ۴۰
۲-۵-۱-۲زون گسلی شمال شرق بجنورد ۴۰
۲-۵-۱-۳ گسله غربی شیخ ۴۰
۲-۵-۱-۴ زون گسلی آشخانه ۴۱
۲-۵-۱-۵ گسله دنقوز داغ ۴۱
۲-۵-۱-۶ گسله رباط قره بیل ۴۱
۲-۵-۱-۷ گسله میامی ۴۱
۲-۵-۱-۸ گسله جاجرم ۴۱
۲-۵-۱-۹ گسله قلی ۴۱
۲-۵-۱-۱۰ گسله نابیا ۴۱
۲-۵-۱-۱۱ گسله سوقا ۴۲
۲-۵- ۱-۱۲ گسله مراوه تپه ۴۲
۲-۵- ۱-۱۳ گسله تکل کوه ۴۲
۲-۵-۱-۱۴ گسله قورخود ۴۲
۲-۵ -۲لرزه ساخت استان خراسان شمالی ۴۲
۲-۵-۲-۱ قابلیت لرزه خیزی ۴۳
۲-۵-۲-۲ پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ ۴۳
۲-۵-۲-۳ پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ ۴۴
۲-۵-۲-۴ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی ۴۴
۵-۲-۲-۵ قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه ۴۵
۲-۵-۲-۶ ژرفای لرزه ها ۴۵
۲-۶ گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد ۴۶
۲-۶-۱گسل های تراستی و واژگونه ۴۶
۲-۶-۱-۱ گسل فیروزه ۴۶
۲-۶-۱-۲ گسل ارکان ۴۷
۲-۶-۱-۳ گسل حصار ۴۷
۲-۶-۱-۴ گسل چهار خروار ۴۷
۲-۶-۱-۵ گسل آبچور ۴۸
۲-۶-۲ گسل واژگونه  ۴۸
۲-۶-۲-۱ گسل های واژگونه قره قوزی ۴۸
۲-۶-۲-۲ گسل واژگونه باباامان ۴۸
۲-۶-۳ گسل های راستالغز ۴۹
۲-۶-۳-۱ زون گسلی شمال خاوری بجنورد ۴۹
۲-۶-۳-۲گسل چوکانلو ۵۰
۲-۶-۴ گسل های عادی ۵۱
۲-۷ کلیات ساختاری ۵۱
۲-۷-۱ چین ها ۵۱
۲-۷-۲ ویژگیهای هندسی ساختارهای چین ۵۲
۲-۷-۲-۱ مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش ۵۴

فصل سوم : اقلیم – ژئومورفولوژی

۳-۱ مقدمه ۵۸
۳-۲- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : ۵۸
۳-۳-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: ۵۹
۳-۲-۱ توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : ۵۹
۳-۲-۲- توده های مدیترانه ای : ۵۹
۳-۲-۳- توده های شمالی و غربی : ۵۹
۳-۲-۴ توده های اقیانوس هند  ۵۹
عنوان صفحه
۳-۲-۵- توده های صحرایی : ۵۹
۳-۴ : بارش ۵۹
۳-۴-۱ : بارندگی حداکثر ۲۴ ساعته ۶۲
۳-۴-۲- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : ۶۲
۳-۵- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : ۶۳
۳-۶- تعداد روزهای یخبندان : ۶۶
۳-۷ باد : ۶۸
۳-۷-۱ : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری ۶۹
۳-۸ : تبخیر : ۷۱
۳-۹: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد ۷۳
۳-۹-۲- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن ۷۳
۳-۹-۳- اقلیم نمای آمبرژه : ۷۳
۳-۱۰ : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : ۷۴
۳-۱۰-۱- شواهد اقلیمی گذشته : ۷۴
۳-۱۰-۲- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : ۷۵
۳-۱۰-۳ اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : ۷۷

فصل چهارم : نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲ رودخانه باباامان ۸۲
۴-۳ ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد ۸۲
۴-۴ تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل ۸۳
۴-۴-۱ تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز ۸۳
۴-۵ سیل گیری شهرها ۸۴
۴-۶ عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن ۸۵
۴-۷ بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد ۸۶
۴– ۷ – ۱ ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد ۸۶
۴-۷-۱-۱ شاخصه های شکل حوضه  ۷۸
۴-۷-۱-۲ رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه ۸۸
۴-۷-۱-۴ توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه ۸۹
۴-۷-۲رژیم آبدهی رودخانه فیروزه ۹۷
۴-۷-۲-۱ آبدهی سالانه ۹۷
۴-۷-۲-۲ برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف ۹۹
۴-۷-۳- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای ۱۰۰
۴-۷-۴ آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی ۱۰۲
۴-۷-۵ آبدهی ماهانه ۱۰۳
۴-۷-۶ آبدهی روزانه ۱۰۴
۴-۷-۷ سیلاب ۱۰۶
۴-۷-۷-۱ بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی ۱۰۶
۴-۷-۸ رسوب ۱۰۷
۴-۷-۸-۲ آمار و اطلاعات موجود ۱۰۸
۴-۷-۸-۳ رابطه دبی رسوب و دبی جریان ۱۰۸
۴-۷-۸-۴ بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر ۱۰۸
۴-۸ بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد ۱۰۹
۴-۸-۱ کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد ۱۱۰
۴-۹برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد ۱۱۲
۴-۹-۱ برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری ۱۱۳
۴-۱۰ بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد ۱۱۴
۴-۱۰-۱ سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه ۱۱۶
۴-۱۰-۲ رسوب ۱۲۳
۴-۱۰-۲-۱ برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری ۱۲۳

فصل پنجم : قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد

۵-۱ مقدمه ۱۳۰
۵-۲ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد ۱۳۰
۵-۲-۱ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی ۱۳۰
۵-۲-۱-۱ سنگهای رسوبی حوضه بجنورد ۱۳۱
۵-۲-۲ واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد ۱۳۹
۵-۲-۲-۱ واحد Qt1 133
۵-۲-۲-۲ واحد Qt2 133
۵-۲-۲-۳ واحد Qa1 133
۵-۲-۲-۴ واحد QL 133
۵-۲-۲-۵ واحد Qc 133
۵-۳ بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد ۱۳۴
۵-۳-۱ ویژگیهای واحدهای غیرسنگی ۱۳۴
۵-۳-۱-۱ شاخص های مهندسی واحد Qt2 134
۵-۳-۱-۲ شاخص مهندسی واحد Qa1 135
۵-۳-۱-۳ شاخص های مهندسی واحد Qc 136
۵-۳ -۲ ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد ۱۳۷
۵-۳-۲-۱ ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه ۱۳۸
۵-۳-۲-۲ ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد ۱۳۹
۵-۳-۲-۳ بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : ۱۴۰
۵-۴ خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : ۱۴۱
۵-۵ مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد ۱۴۳
۵-۵-۱ سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد ۱۴۴
۵-۵-۲ سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری ۱۴۴
۵- ۶ ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۴۶
۵- ۷ ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد ۱۵۰
۵-۷-۱ پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک ۱۵۰
۵-۷-۲ نتایج بدست آمده از محاسبات نشست ۱۵۱
۵-۸ بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۵۲
۵-۸ -۱ ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد ۱۵۴
۵-۸-۲ زلزله ورودی ۱۵۴
۵-۸-۳ بررسی استعداد روانگرایی ۱۵۴
۵-۸-۴ داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی ۱۵۶
۵-۸-۵ محاسبه فاکتور عمق ۱۵۷
۵-۸-۶ ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه ۱۵۷

فصل ششم : قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

۶-۱ تکامل تکتونیکی ۱۶۵
۶-۱-۱ تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۶۵
۶-۲ گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد ۱۶۶
۶-۲-۱ انواع گسله ها ۱۶۶
۶-۲-۲ گسلش (گسل خوردگی): ۱۶۷
۶-۲-۳ گسله های فشارشی ۱۶۷
۶-۲-۴ گسلهای راستالغز: ۱۷۲
۶-۲-۵ مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: ۱۷۵
۶-۳ نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: ۱۷۸
۶-۳-۱ مفهوم علم نئوتکتونیک: ۱۷۸
۶-۳-۲ علائم و شاخص های زمین شناسی: ۱۷۸
۶-۳-۳ شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی ۱۷۹
۶-۳-۴ تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت ۱۸۰
۶-۳-۵ نشانگرهای باستان شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۶ نشانگرهای تاریخی: ۱۸۱
۶-۳-۷ نشانگرهای زلزله شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۸ نشانگرهای ژئودزی: ۱۸۱
۶-۳-۹ علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۸۱
۶-۳-۱۰ راستای عمومی تنش : ۱۸۸
۶-۳-۱۱ تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: ۱۸۸
۶-۳-۱۲ سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۳جهت گیری چین خوردگی ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۴ نتیجه‌گیری ۱۹۰
۶-۴ بررسی های لرزه زمین ساختی ۱۹۰
۶-۴-۱ لرزه‌خیزی ایران: ۱۹۰
۶-۴-۲ لرزه خیزی کپه داغ ۱۹۱
۶-۴-۳ ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: ۱۹۲
۶-۴-۳-۱ تقسیم بندی بربریان (۱۹۷۶): ۱۹۳
۶-۴-۳-۲ تقسیم‌بندی نوروزی (۱۹۷۶): (شکل ۶-۴۴) ۱۹۳
۶-۴-۳-۳ تقسیم بندی نوگل سادات (۱۹۹۳) ۱۹۳
۶-۴-۳-۴ پورکرمانی و اسدی (۱۳۷۴) ۱۹۳
۶-۴-۴ تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد ۱۹۴
۶-۴-۴-۱ زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: ۱۹۴
۶-۴-۴-۲ زمین لرزه‌های قرن بیستم ۱۹۵
۶-۴-۵ تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: ۱۹۶
۶-۶-۴ بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: ۱۹۷
۶-۴-۷ویژگی های آماری داده های لرزه ای ۱۹۷
۶-۴ -۸ توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: ۱۹۷
۶-۴-۹ توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: ۱۹۸
۶-۴-۱۰ ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: ۱۹۸
۶-۴-۱۱ روابط آماری داده های لرزه ای: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۱ رابطه فراوانی- سال: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۲ فراوانی – بزرگا: ۲۰۲
۶-۴-۱۱-۳ فراوانی – عمق کانونی: ۲۰۳
۶-۴-۱۱-۴ رابطه بزرگای Ms وmb 203
۶-۴-۱۱-۵ تعیین حد آستانه: ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۶ برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۷ برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 205
۶-۴-۱۱-۸ برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۹ برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۱۰ برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها ۲۰۶

فصل هفتم : روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

۷-۱ مقدمه : ۲۱۱
۷-۲ : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد ۲۱۱
۷-۲-۱ شهر قدیم بجنورد ۲۱۲
۷-۲-۲ بجنورد امروز ۲۱۴
۷-۳ بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری ۲۱۸
۷-۳-۱ مقدمه ۲۱۸
۷-۳-۲ تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید ۲۱۹
۷-۳-۳ تحولات جمعیت شهر بجنورد ۲۲۲
۷-۳-۴ مهاجرت ۲۲۳
۷-۳-۵ برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی ۲۲۵
۷-۴ روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد ۲۲۸
۷-۴-۱ تحولات و کاربری اراضی شهری ۲۲۸
۷-۴-۲ مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته ۲۲۹
۷-۴-۳ جهات توسعه ۲۳۱
۷-۴-۴ ویژگیهای کالبدی  ۲۳۳
۷-۵ توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد ۲۳۶
۷-۵-۱ طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری ۲۳۶
۷-۵-۲ بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز ۲۳۹
۷-۵-۲-۱ رطوبت خاک ۲۴۰
۷-۵-۲-۲ بافت خاک ۲۴۰
۷-۵-۲-۳ استحکام برشی ۲۴۰
۷-۵-۲-۴ میزان کربنات کلسیم موجود در خاک ۲۴۱
۷-۶ نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی ۲۴۱
۷-۶-۱ نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی ۲۴۱
۷-۶-۲طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد ۲۴۲
۷-۶-۳ تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد ۲۴۳

فصل هشتم : نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS

۸-۱ نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری ۲۵۰
۸-۲ نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد ۲۵۱
۸-۳ نقشه شیب (Slope map) 252
۸-۴ نقشه جهت شیب ۲۵۴
۸-۵ نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد ۲۵۶
۸-۶ لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر ۲۵۷
۸-۷ لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر ۲۵۷
۸-۸ ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۹ نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۱۰ نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد ۲۶۰
۸-۱۱نتیجه گیری نهائی ۲۶۱
۸-۱۲ ارزیابی و اثبات فرضیات ۲۶۷
۸-۱۳ راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد ۲۶۸

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
فاکتور فروش لایه باز با فرمت psd
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
پایان نامه سیستمهای خبره