اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I 120ص | فروشگاه فایل ها (( فروشگاه فایلها ))


 

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۸ پشتیبانی 24 ساعته حتی روزهای تعطیل 09371312323

پیشگفتار

اهداف و فرضیات

فصل اول کلیات و مروری بر مطالعات گذشته۲

۱-۱- ساختمان و عملکرد پانکراس ۲

۱-۲- انسولین۲

۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین۳

۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین۳

۱-۴- نقش های فیزیولوژیک انسولین

۱-۴-۱- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات

۱-۴-۲- اثر انسولین بر متابولیسم چربی۱۰

الف) شیلومیکرونها

VLDL ب)

LDLج)

.HDLد)

۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین۱۱

۱-۴-۴-اثرات دیگرانسولین۱۱

۱- ۵- گیرنده های گلوکز در غشاء۱۱

۱- ۶- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین۱۳

۱- ۶-۱- دیابت ملیتوس نوعI14

۱- ۶-۲- دیابت ملیتوس نوعII15

۱- ۷- علائم دیابت شیرین۱۵

۱- ۸- عوارض دیابت۱۶

۱- ۹- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی۱۸

۱-۱۰-دیابت وآنزیمهای کبدی۲۴

۱-۱۱- دیابت وعملکرد کلیه ۲۵

۱-۱۲- Streptozocin((STZ28

۱-۱۳- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس۲۸

۱-۱۴- داروهای گیاهی و درمان دیابت

۱-۱۵- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی۲۹

فصل دوم وسایل، مواد و روشها

۲-۱- وسایل۳۱

۲-۲- مواد۳۳

۲-۳- جامعه مورد مطالعه۳۳

۲-۴- گروههای مورد مطالعه۳۳

۲-۵- روش تهیه عصاره دانه هویج۳۴

۲-۶- روش القاء دیابت۳۴

۲-۷- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم۳۷

۲-۸- روش انجام مطالعات بافت شناسی

۲-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها۳۷

منابع.

خلاصه انگلیسی

جداول ضمیمه

فصل سوم نتایج

۳- ۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I 37

۳- ۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I38

۳- ۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I39

۳- ۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I42

۳- ۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I43

۳- ۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I46

۳- ۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اسیداوریک در موشهای دیابتیک نوع I44

۳- ۸- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I47

۳- ۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز برسطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I48

۳- ۱۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I49

۳- ۱۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی . D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I52

۳- ۱۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I53

۳- ۱۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I54

۳- ۱۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I56

۳- ۱۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I57

۳- ۱۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I58

۳- ۱۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I61

۳- ۱۸- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I62

۳- ۱۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I63

۳- ۲۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I66

۳- ۲۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I67

۳- ۲۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلابین کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I68

۳- ۲۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I71

۳- ۲۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصارهD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I72

۳- ۲۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I73

۳- ۲۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I76

۳- ۲۷- اثرتجویز خوراک

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها :
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

سیستم فروش فایل های دیجیتالی

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه فایل ها (( فروشگاه فایلها )) است .
طراحی و پشتیبانی : دپارتمان طراحی فناوری اطلاعات دیـجـیـتـال ایـران
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved Digitaliran.ir

ابزار هدایت به بالای صفحه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ