برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I 120ص

پیشگفتار

اهداف و فرضیات

فصل اول کلیات و مروری بر مطالعات گذشته۲

۱-۱- ساختمان و عملکرد پانکراس ۲

۱-۲- انسولین۲

۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین۳

۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین۳

۱-۴- نقش های فیزیولوژیک انسولین

۱-۴-۱- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات

۱-۴-۲- اثر انسولین بر متابولیسم چربی۱۰

الف) شیلومیکرونها

VLDL ب)

LDLج)

.HDLد)

۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین۱۱

۱-۴-۴-اثرات دیگرانسولین۱۱

۱- ۵- گیرنده های گلوکز در غشاء۱۱

۱- ۶- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین۱۳

۱- ۶-۱- دیابت ملیتوس نوعI14

۱- ۶-۲- دیابت ملیتوس نوعII15

۱- ۷- علائم دیابت شیرین۱۵

۱- ۸- عوارض دیابت۱۶

۱- ۹- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی۱۸

۱-۱۰-دیابت وآنزیمهای کبدی۲۴

۱-۱۱- دیابت وعملکرد کلیه ۲۵

۱-۱۲- Streptozocin((STZ28

۱-۱۳- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس۲۸

۱-۱۴- داروهای گیاهی و درمان دیابت

۱-۱۵- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی۲۹

فصل دوم وسایل، مواد و روشها

۲-۱- وسایل۳۱

۲-۲- مواد۳۳

۲-۳- جامعه مورد مطالعه۳۳

۲-۴- گروههای مورد مطالعه۳۳

۲-۵- روش تهیه عصاره دانه هویج۳۴

۲-۶- روش القاء دیابت۳۴

۲-۷- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم۳۷

۲-۸- روش انجام مطالعات بافت شناسی

۲-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها۳۷

منابع.

خلاصه انگلیسی

جداول ضمیمه

فصل سوم نتایج

۳- ۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I 37

۳- ۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I38

۳- ۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I39

۳- ۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I42

۳- ۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I43

۳- ۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I46

۳- ۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی اسیداوریک در موشهای دیابتیک نوع I44

۳- ۸- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I47

۳- ۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز برسطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I48

۳- ۱۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I49

۳- ۱۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی . D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I52

۳- ۱۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I53

۳- ۱۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I54

۳- ۱۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I56

۳- ۱۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I57

۳- ۱۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I58

۳- ۱۷- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I61

۳- ۱۸- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I62

۳- ۱۹- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I63

۳- ۲۰- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I66

۳- ۲۱- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I67

۳- ۲۲- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلابین کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I68

۳- ۲۳- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I71

۳- ۲۴- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصارهD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I72

۳- ۲۵- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I73

۳- ۲۶- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولیD.carota mg/kg) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I76

۳- ۲۷- اثرتجویز خوراک

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران