برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

ایجاد یک مدل مناسب QSPR برای پیش بینی دمای انتقال شیشه ای (Tg ) دسته ی وسیعی از پلیمرهای پلی اتیلنی

 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
۱
فصل اول : مقدمه ای بر روشهای کمومتریکس،پارامتری وPCR
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۱-۱-کمومتریکس ۴
۱-۱-۲- بررسی کمی ارتباط بین ساختار وخاصیت (QSPR) 5
۱-۲-دمای انتقال شیشه ای(Tg) 6
۱-۳-پلیمرهای پلی اتیلنی
۱-۴- روش های پارامتری ۶
۷
۱-۴-۱- انتخاب سری داده ها ۸
۱-۴-۲- انتخاب و محاسبه توصیف کننده ها ۹
۱-۴-۲-۱- توصیف کننده های توپولوژیکی ۱۱
۱-۴-۲-۲- توصیف کننده های الکترونی ۱۶
۱-۴-۲-۳- توصیف کننده های هندسی ۲۰
۱-۴-۲-۴- توصیف کننده های خواص فیزیکو- شیمیایی ۲۴
۱-۴-۲-۵- توصیف کننده های توسعه یافته ۲۵
۱-۴-۳- تجزیه و تحلیل و ارزیابی توصیف کننده ها ۲۶
۱-۴-۴- آنالیز مدل های آماری و انتخاب مدل مناسب ۲۷
۱-۴-۴-۱- رگرسیون خطی چندگانه ۲۷
۱-۴-۴-۲- انتخاب متغیر ۲۷
۱-۴-۵- تجزیه و تحلیل آماری مدل ۳۰
۱-۴-۶- نرم افزارهای مورد استفاده
۱-۵- روش PCR

فصل دوم : مروری بر کارهای گذشته
۲-۱-مطالعات QSPR
۲-۲- ارتباط کمی ساختار و خاصیت(QSPR) بر روی پلیمرها

۳۲
۳۶
۳۹
۴۰

۲-۲-۱- خواص پلیمرها
۲-۲-۲- کاربردهای پلیمرهای پلی اتیلنی
۲-۳- کارهای انجام شده بروی پلیمرها و پیش بینی (Tg)

فصل سوم : بخش تجربی(مدلسازی و پیش بینی دمای انتقال شیشه ای)
۳-۱- مدل سازی و پیش بینی دمای انتقال شیشه ای
۳-۱-۱- انتخاب سری داده ها
۳-۱-۲- محاسبه توصیف کننده ها
۳-۱-۳- تجزیه و تحلیل آماری توصیف کننده ها
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۴-۱- روش کار
۴-۲- انتخاب توصیف کننده های مناسب و ایجاد مدل خطی با روشMLR
۴-۳- روش PCR
۴-۳-۱- مدلسازی بر اساس روش PCR
۴-۳-۲- مدلسازی PCR با PCهای مرتب شده بر اساس مقدار واریانس
۴-۳-۳- مدلسازی PCR با PCهای مرتب شده بر اساس مقدار همبستگی با خاصیت
۴-۴- نتیجه گیری کلی
۴-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آینده
مراجع ۴۱
۴۲
۴۳
۴۶
۴۶
۴۷
۵۶

۵۸
۵۹
۶۳
۶۳
۶۴
۶۸
۷۴
۷۵

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۱-۱) : نام برخی از اندیس های توپولوژی ۱۳
جدول (۱-۲) : نام برخی از توصیف کننده های الکترونی ۱۸
جدول (۱-۳) : نام برخی از توصیف کننده های کوانتومی ۱۹
جدول (۱-۴) : نام تعدادی از توصیف کننده های فیزیکو- شیمیایی ۲۵
جدول (۱-۵) : اندیس های توسعه یافته ۲۶
جدول (۳-۱) : نام و مقادیر تجربی Tg(k)exp مولکولهای انتخابی ۴۸
جدول(۴-۱): مشخصات توصیف کننده های انتخاب شده برای مدلسازی با روش MLR
جدول (۴-۲): اطلاعات آماری مدل ایجاد شده با روش MLR
۵۶
۵۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۱-۱) : مولکول پلی اتیلن ۱
شکل (۱-۲) : گراف مولکولی ۲ و ۴- دی‌متیل پنتان ۱۳
شکل (۱-۳) : انواع زیر گراف ها ۱۶
شکل (۱-۴) : نمایی از محیط اصلی نرم افزار هایپرکم ۳۳
شکل (۱-۵) : نمایی از محیط اصلی نرم افزار دراگون ۳۴
شکل (۱-۶) : نمایی از محیط اصلی نرم افزار اکسل ۳۵
شکل (۴-۱): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش MLR بر حسب مقادیر تجربی برای مولکولهای سری آموزشی
شکل (۴-۲): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش MLR بر حسب مقادیر تجربی برای مولکولهای سری ارزیابی
شکل (۴-۳): جمع تراکمی مقادیر واریانس (اطلاعات) در هر بردار ویژه
شکل (۴-۴): ضریب همبستگی میان مقادیر پیش¬بینی شده Tg برای مولکول¬های دسته کالیبراسیون و مقادیر واقعی آنها بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی ۵۷

۵۸

۶۰
۶۱
شکل (۴-۵): ضریب همبستگی میان مقادیر پیش¬بینی شده Tg برای مولکول¬های دسته ۶۲
پیش بینی و مقادیر واقعی آنها بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی
شکل (۴-۶): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش PCRبر حسب مقادیر تجربی Tg 63
برای مولکولهای سری آموزشی بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی
شکل (۴-۷): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش PCRبر حسب مقادیر تجربی Tg 64
برای مولکولهای سری ارزیابی بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی
شکل (۴-۸): ضرایب همبستگی هر PC با مقادیرTg 65
شکل (۴-۹): ضریب همبستگی میان مقادیر پیش¬بینی شده Tg برای مولکول¬های ۶۶
دسته کالیبراسیون و مقادیر واقعی آنها بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی.
PCها بر اساس همبستگی¬اشان به Tg به مدل وارد شده¬اند
شکل (۴-۱۰): ضریب همبستگی میان مقادیر پیش¬بینی شده Tg برای مولکول¬های ۶۸
دسته پیش بینی و مقادیر واقعی آنها بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی.
PCها بر اساس همبستگی¬اشان به Tg به مدل وارد شده¬اند
شکل (۴-۱۱): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش PCRبر حسب مقادیر تجربی Tg برای ۶۹
مولکولهای سری آموزشی بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی بر اساس همبستگی¬اشان با Tg
شکل (۴-۱۲): مقادیر Tg محاسبه شده توسط روش PCRبر حسب مقادیر تجربی Tg برای ۷۰
مولکولهای سری ارزیابی بر حسب تعداد PCهای وارد شده در مدلسازی بر اساس همبستگی¬اشان با Tg
چکیده پایان نامه
نام خانوادگی دانشجو: افروزی نام: علی
عنوان پایان نامه : ایجاد یک مدل مناسب QSPR برای پیش بینی دمای انتقال شیشه ای (Tg ) دسته ی وسیعی از پلیمرهای پلی اتیلنی

استاد راهنما: دکتر ولی زارع شاه آبادی استاد مشاور: دکتر رضا حاجیان
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشکده: علوم
تاریخ فارغ التحصیلی: تعداد صفحه:
واژه های کلیدی: ارتباط کمی ساختار- خاصیت ، دمای انتقال شیشه ای ، پلیمرهای پلی اتیلنی
چکیده :
هدف از این پژوهش ایجاد یک مدل مناسب QSPR برای پیش بینی دمای انتقال شیشه ای (Tg ) دسته ی وسیعی از پلیمرها می باشد. QSPR دانش جدیدی است که امکان دستیابی به داده های مورد نظر را با صرف حداقل وقت و هزینه فراهم می آورد. QSPR در لغت به معنی برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خاصیت مولکول می باشد.
در واقع با استفاده از آنچه که قبلاً به صورت تجربی انجام شده است این ارتباط برقرار می شود و از آن برای پیش بینی خاصیت ترکیبات جدید استفاده می گردد. زمانی که نمونه های استاندارد از لحاظ فعالیت در دسترس نباشند ، آزمایش ها وقت گیر و پیچیده بوده یا هزینه کار بالا باشد ، QSPR روش مناسبی برای حل مشکل خواهد بود. ترکیبات مورد استفاده در این پژوهش همگی از خانواده پلیمره های پلی اتیلنی هستند. پلی اتیلن یکی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها و پر مصرف ترین ماده پلاستیکی در جهان است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می آید و به طور خلاصه به صورت PE نشان داده می شود. در این روش برای ایجاد مدل مناسب ازQSPR دسته ی از ترکیبات پلیمری شامل۸۸ پلیمر پلی اتیلن را بعنوان سری داده ها انتخاب و ساختار مولکولی آنها بوسیله نرم افزار HYPERCHEM به روش AM1 اپتیمایز و با نرم افزار DRAGON بهترین توصیف کننده ها را انتخاب کرده و با دو تکنیک MLR و PCR مدلسازی و مناسبترین مدل را انتخاب می کنیم. نتایج بدست آمده برتری مدل بدست آمده با روش MLR (R2cal = 0.8733 و R2per = 0.7575). نسبت به مدلهای بدست آمده با روش PCR (R2cal = 0.5587 و ۰٫۶۰۹۲ R2per =). را نشان می دهد.

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران