برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

«بررسی دیدگاه اولیای دانش آموزان دوره متوسطه در باره مشکلات ارتباطی آنان با فرزندان»

فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………….۱
فصل اول :کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………… ۲
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………. ۴
۱-۳ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
الف : مبانی نظری پژوهش
۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲ چشم انداز تاریخی از خانواده…………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۳ بلوغ و ویژگیهای آن……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۴ خانواده و عناصر مهم در برقراری ارتباط…………………………………………………………………. ۲۸
۲-۵ والدین و عوامل موثر بر تربیت فرزندان…………………………………………………………………… ۴۲
۲-۶ انتظارات متقابل والدین و فرزندان…………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۷ مشکلات نوجوانان ناشی از خانواده………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۸ بررسی مشکلات و دیدگاههای مختلف نوجوانان در ارتباط با خانواده……………………..۲-۹ تعداد شکایات از انواع بد رفتاریها……………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۰ چند توصیه به والدین جهت کاهش مشکلات خانوادگی…………….. ……………. ۶۱
ب :پیشینه تحقیق:
۲-۱۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۱۲ تحقیقات انجام شده در خارج از شور………………………………….. ……………. ۶۶
فصل سوم : فرایند پژوهش
۳-۱ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۲ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۳ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۴ ابزار پژوهش……………………………………………………………………… …………. ۷۳
۳-۵ چگونگی تعیین روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………… ۷۳
۳-۶ روش های تجزیه داده ها…………………………………………………………………………………………. ۷۳
فصل چهارم : یافته های پژوهش
تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۱ بخش آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۲ بخش آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۵-۲ بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………… …….. ۱۱۲
۵-۳ محدودیتها و مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………… . ۱۱۶
۵-۴ پیشنهادها……………………………………………………………………………………… ……………………. ۱۱۷
منابع و ماخذ فارسی……………………………………………………………………………………. ………… .. ………… ۱۱۹
منابع وماخذ انگلیسی……………………………………………………………………………………… .. …. …………….. ۱۲۳
ضمایم:
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. …………… ۱۳۰

فهرست جداول
جدول (۲-۱) درصد اعتقادات مذهبی جوانان بر مبنای سن وجنسیت……………………………………………. ۵۴
جدول(۳-۱) جامعه آماری دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک ودو به تفکیک جنسیت……………….. ۷۳
جدول(۳-۲) حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………… ……………….. ۷۴
جدول(۴-۱) فراوانی جنسیت دانش آموزان مورد مطالعه………………………………………………………………. ۷۹
جدول(۴-۲) فراوانی ولی دانش آموزان………………………………………………………………………………………. ۸۰
جدول(۴-۳) فراوانی پایه تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………. ۸۱
جدول(۴-۴) آمارتوصیفی مربوط به سئوالات پرسشنامه شامل فراوانی میانگین…………………. ……………. ۸۲
جدول(۴-۵) آمارتوصیفی کل پرسشنامه……………………………………………………………………… ……………. ۸۶
جدول(۴-۶) آزمون خی –دو تک تک سئوالات پرسشنامه…………………………………………….. …………….. ۹۵
جدول(۴-۷) آمارتوصیفی رابطه بین مشکلات ارتباطی والدین دانش آموزان با جنسیت…………………….. . ۹۷
جدول(۴-۸) آمارتوصیفی رابطه بین مشکلات ارتباطی والدین و دانش آموزان با پایه تحصیلی…………….. ۹۹
جدول(۴-۹) آمارتوصیفی تعیین رابطه چــگونگی دیـــدگاه والدین و دانش آمـوزان نسبت بامشکلاتشان با فرزندان خود………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
جدول(۴-۱۰) شاخص های توصیفی مشکلات ارتباطی کلی ……………………………………………………….. ۱۰۱
جدول(۴-۱۱) شاخص های توصیفی مقوله مشکلات ارتباط کلامی………………………………………………. ۱۰۲
جدول(۴-۱۲) شاخص های توصیفی مقوله احترام وعزت نفس……………………………………………………. ۱۰۳
جدول(۴-۱۳) شاخص های توصیفی مقوله اعتماد متقابل…………………………………………………………….. ۱۰۴
جدول(۴-۱۴) مقایسه نظر اولیای دانش آموزان نسبت به مشکلات ارتباطی……………………………………. ۱۰۵
جدول(۴-۱۵) مقایسه نظر اولیای دانش آموزان نسبت به مشکلات ارتباط کلامی……………….. ………….. ۱۰۵
جدول(۴-۱۶) مقایسه نظر اولیای دانش آموزان نسبت به احترام و عزت نفس………………………………… ۱۰۶
جدول(۴-۱۷) مقایسه نظر اولیای دانش آموزان نسبت به اعتماد متقابل……………………………………………. ۱۰۶
جدول(۴-۱۸) نتایج آزمون tمستقل ارتباطی والدین و دانش آموزان با جنسیت……………………………….. ۱۰۷
جدول(۴-۱۹) نتایج آزمـون آنالیز واریـانس یک طــــرفه مشـکلات ارتـــباطـــی والدین و دانـش آمـوزان با پایه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
جدول(۴-۲۰) نتایج آزمون tمسـتقل تعیین چگونـگی دیدگاه اولیای دانــش آموزان نسبت به مشکلا تشان با فرزندان خود………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
فهرست نمودارها
نمودار(۴-۱) نمودار دایره ای توزیع آزمودنی ها به تفکیک جنسیت………………………………………………… ۷۹
نمودار(۴-۲) نمودار دایره ای توزیع آزمودنی ها به تفکیک پدر ومادر……………………………………………. ۸۰
نمودار(۴-۳) نمودار ستونی توزیع آزمودنی ها به تفکیک پایه تحصیلی……………………………………………. ۸۱
نمودار(۴-۴) نمودار ستونی انحراف از میانگین…………………………………………….. …………………………… ۹۰
نمودار(۴-۵) نمودار ستونی میانه………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
نمودار(۴-۶) نمودار ستونی مـــد…………………………………………………………………………………………. . . ۹۲
نمودار(۴-۷) نمودار ستونی میانگین…………………………………………………………….. …………………………. ۹۳
نمودار(۴-۸) نمودار ستونی انحراف معیار……………………………………………………………………………….. ۹۴
نمودار(۴-۹) هیستو گرام مربوط به توزیع نمرات مشکلات ارتباطی کلی………………… …………………. ۱۰۱
نمودار(۴-۱۰) هیستوگرام مربوط به توزیع نمرات ارتباط کلامی………………………… .. …………………. . ۱۰۲
نمودار(۴-۱۱) هیستوگرام مربوط به توزیع نمرات مقوله احترام وعزت نفس……………. ………………… ۱۰۳
نمودار(۴-۱۲) هیستوگرام مربوط به توزیع نمرات مقوله اعتماد متقابل……………………………………….. ۱۰۴
نمودار(۴-۱۳) نمودار ستونی میانگین مشکلات ارتباطی با توجه به جنسیت……………………………….. ۱۰۹

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور