برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی رابطه بین میزان عزت نفس فراگیران و وضعیت خانوادگی آنها و در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

 

موضوع:طرح

عنوان: بررسی رابطه بین میزان عزت نفس فراگیران و وضعیت خانوادگی آنها و در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان   …………..

چکیده

بیان مسئله:

فرایندهای شناختی ، احساسات ، انگیزه ها،برقراری روابط فنی مابین، شیوه زندگی، تصمیم گیریها و انتخابهای ما قویا” متأثر از چگونگی احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس است. عزت نفس بعنوان یکی از ویژگی های مهم شخصیت در موضوع اساسی یعنی ایجاد و حفظ روابط گروهی و حفظ ارزش شخصی تبلور می یابد، که موفقیت فرد در این زمینه ها بیانگرعزت نفس بالای وی می باشد. برخورداری از احساس ارزشمندی به منزله یک سرمایه و ارزش حیاتی و عاملی عمده در شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و تبلور شخصیت می باشد . کمک به دانش آموزان در امر تقویت و بهبود عزت نفس نه تنها وظیفه اولیاء مدرسه و آموزشگاه می باشد، بلکه والدین و دیگر مسئولین تربیتی نیز مسئولیتی بس سنگین در این زمینه بر عهده دارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

به نظر می رسد عزت نفس نقش عمده ای در پیشبرد تحصیلی دانش آموزان دارد و افراد با عزت نفس بالا بیشتر از افراد با عزت نفس پایین احساس اطمینان، خلاق بودن و ابراز وجود می نمایند. در اهمیت عزت نفس همین بس که رضایت ما از زندگی شدیدا” به احساسات ما در مورد میزان ارزش خویشتن بستگی دارد، به طوری که هرگاه افراد احساس کنند عزت نفس شان در معرض خطر قرار گرفته است سعی میکنند تا با استفاده از انواع رفتارها احساس خودارزشمندی را حفظ کرده و از خود دفاع کنند.

 

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق حاضر پی بردن به نقش خانواده ها در میزان عزت نفس فراگیران می باشد ما ضمن دستیابی به این هدف اساسی به اهداف فرعی دیگری نیز دست خواهیم یافت از جمله اینکه با توجه به نتایج بدست آمده بتوانیم، به خانواده ها و مربیان آموزشی خاطر نشان سازیم که احساسات بر افکار ارجحیت دارند و اینکه چگونه احساسات کودکان رفتار و افکار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اینکه آنها به مسئولیت خطیرشان در برار کودکان آگاه شوند.

چکیده پیشینه تحقیق:

در تحقیقی که با عنوان تأثیر عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر بشرویه توسط غلامحسین قاسمیان انجام شده است، نتایج زیر بدست آمده است:

الف- بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت قوی وجود دارد.

ب- بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معنی دار مشاهده می شود.

ج- عزت نفس فرزندان اول خانواده بیشتر سایر فرزندان است.

د- سواد والدین در میزان عزت نفس فرزندان مؤثر است.

هـ- فرزندان عضو خانواده های پرجمعیت از عزت نفس قوی تری برخوردار هستند.

در تحقیق دیگری که با همین عنوان در دوره متوسطه نواحی ۳ و ۵ مشهد در زمستان ۷۳ توسط آقایان احدی و چروری انجام گرفته است، وجود رابطه معنی دار بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ثابت شده است.

تحقیقات شکرکن و نیسی نیز تأثیر معنی دار عزت نفس بر عملکرد تحصیلی را اثبات کرده است.

روبین (۱۹۷۸) و سکالویک (۱۹۸۴و۱۹۸۶) بین پیشرفت تحصیلی و عزت کلی رابطه معنی داری (۳/۰ یا ۴/۰) را گزارش کرده اند.

 

 

سؤالات تحقیق:

۱- آیا بین میزان سواد و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۲- آیا بین سن دانشجویان و میزان عزت نفس رابطه معنی دار وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع خانواده دانشجو و میزان عزت نفس دانشجو رابطه معنی دار وجود دارد؟

۴- آیا بین تعداد دوستان و میزان اعتماد به نفس نفس دانشجو رابطه معنی دار وجود دارد؟

۵- آیا بین ترتیب تولد دانشجو در خانواده و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۶- آیا بین سطح درآمدخانواده و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۷- آیا بین جنسیت دانشجویان و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۸- آیا بین میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

روش تحقیق:

چون هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین متغیرهاست ، تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.

ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزارهایی که جهت پژوهش حاضر استفاده شده است عبارتند از:

۱- آزمون عزت نفس کوپراسمیت.

۲- پرسشنامه مشخصات فردی و خانوادگی.

جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری:

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی ناحیه ۶ مشهد بوده و حجم نمونه ۴۲۰ نفر از دانش آموزان پایه پنجم در مدارس ابتدایی ناحیه ۶ مشهد است که در مرحله اول به شیوه طبقه ای و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

 

نتایج تحقیق:

چکیده نتایج تحقیق حاضر بشرح زیر است:

۱- بین میزان عزت نفس فراگیران و تحصیلات مادر رابطه مثبت وجود دارد.

۲- بین میزان عزت نفس فراگیران و تحصیلات پدر رابطه مثبت وجود دارد.

۳- بین سن والدین و میزان عزت نفس فراگیران رابطه وجود ندارد.

۴- بین نوع خانواده (گسسته یا پیوسته بودن) فراگیران و میزان عزت نفس آنان رابطه معنی دار وجود ندارد.

۵- هرچقدر تعداد فرزندان در یک خانواده بیشتر باشد عزت نفس فرزندان در آن کمتر خواهد بود.

۶- بین عزت نفس فراگیران و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.

پیشنهادهای تحقیق          

۱- برگزاری جلسات مستمر انجمن اولیاء و مربیان و برقراری ارتباط بین این دو قشر.

۲- لزوم توجه والدین در خانواده های پرجمعیت به نیازهای گوناگون فرزندان.

۳- ترغیب والدین (بویژه مادران) به افزایش سطح اطلاعات و معلومات و تحصیلات.

۴- ترغیب معلمین و مربیان به اتخاذ تدابیری برای افزایش عزت نفس عزت نفس دانش آموزان جهت بهبود عملکرد تحصیلی آنان

خلاصه

رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه

۱-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۲-کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۳-کارشناس تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۴-کارشناس آموزش

مقدمه: نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات و تحقیقاتی پیرامون شادی ونشاط صورت گرفته ، بسیارکمتر از تحقیقاتی است که در خصوص افسردگی، اضطراب و پدیده هایی نظیر آن است. هدف از انجام این مطالعه

بررسی میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و ارتباط آن با اعتماد به نفس بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی*

تعداد ۵۰ نفر از دانشجویان روزانه دانشگاه آزاد ایذه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه از دو ابزار سنجش میزان اعتماد به نفس و عملکرد استفاده شد. پرسشنامه

مربوط به نشاط فرم کوتاه مقیاس نشاط است که در سال ۱۹۸۹ توسط روان شناسان دانشگاه آکسفورد ساخته شد. برای سنجش اعتماد به نفس

تجزیه SPSS نیز از یک پرسشنامه۵۸ سئوالی که دارای دو حالت بلی، خیر است، استفاده شد. اطلاعات استخراج شده و با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل شدند.

۱۹% از دانشجویان میزان نشاط پایینی داشتند. میزان نشاط ۶۲ % آن ها در حد

یافته ها: تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان داد که ۳

۲۹ % اعتماد به نفس خیلی پایینی داشتند، / ۱۸ % میزان نشاط خیلی خوبی داشتند. از نظر میزان اعتماد به نفس دانشجویان نیز ۳۳ / قابل قبولی بود و ۷

۱۲ % اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتند. بین میزان نشاط بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود / %۵۸ در سطح حد متوسط و فقط ۶۷

بین میزان اعتماد به نفس بر حسب جنسیت .(p<0/ نداشت، اما بین اعتماد به نفس بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت ( ۰۱

بین میزان نشاط و اعتماد به نفس .(p<0/ تفاوت معنی دار وجود نداشت، اما بین میزان نشاط و جنسیت رابطه معنی دار وجود داشت ( ۰۳

معنی دار وجود داشت. (r=0/ همبستگی ( ۵۸

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده اجرای برنامه های پیشگیرانه و درمانی به منظور بالا بردن سطح نشاط در بین دانشجویان

می تواند به بهبود سطح بهداشت روانی و در نهایت بالا بردن عملکرد تحصیلی دانشجویان کمک نماید.

Cross-Sectional * واژه های کلیدی: نشاط، اعتماد به نفس، دانشجویان، لرستان

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
فاکتور فروش لایه باز با فرمت psd
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر