برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی میزان استرس در دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۷۰

فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات
مقدم مسأله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
متغیرهای پژوهش
فرمینه های پژوهش
شرح واژه هاواصطلاحات
فصل دوم :ادبیات موضوع
بخش اول: مبانی نظری
مقدمه
تعریف استرس
علائم ونشانه های استرس
علل استرس
استرس ونوجوانی
استرس از چه راهی بر آنان تأثیرمی گذارد.
اثراسترس برجسم وروح
عواقب استرس
علل استرس دردبیرستانها
اضطراب امتحان
نشانه های اضطراب سازنده
نشانه های اضطراب مشکل آفرین
سبب شناسی اضطراب امتحان
راهبردهای کاربردی برای دانش آموزان
راهبردهای کاربردی برای دانش آموزان
راهبردهای کاربردی برای خانواده ها
راهبردهای کاربردی برای عوامل آموزشگاهی
علل اضطراب امتحان
روش کاهش اضطراب امتحان
راه های نادرست مقابله بااسترس
روش کنترل استرس
تأثیر ورزش برکنترل استرس
مقابله بااسترس
نقش موادغذایی درمنترل استرس
مقابله با استرس از دیدگاه اسام
استرس از چه راههایی برانسان اثرمی گذارد.
بخش دوم: پیشینه تحقیق
الف:تحقیقات داخلی
ب: تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
ابزارجمع آوری داده ها
روش تجربه وتحلیل داده ها
روش تحقیق
فصل چهارم :یافته های تحقیق
مقدمه
جدول شماره (۱)
جدول شماره (۲)
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادادت
مقدمه نتایج
پیشنهادادت
محدودیت
منابع
چکیده انگلیسی :
ضمائم :
واژه کلیدی :استرس ،عملکردتحصیلی ،دانش آموز، دبیرستان

چکیده :
زمینه وهدف: درجریان رشد ،کودکان ونوجوانان طیف معصوم وسیعی از استرس ها راتجربه می کنند که استرس یک عامل مهم دربسیاری از آسیب های روانی واجتماعی است وگاه این استرس از چنان شدتی برخورداراست که زندگی روزمره وتحصیلی آنان رادشوارمی سازد که نتایج مطالعات  انجام شده  در مورد استرس برعملکرد تحصیلی دانش آموزان ،یکسان نبوده است.بعضی ارتباط قوی بین کاهش عملکرد تحصیلی واسترس گزارش کرده اند وبعضی ارتباط کم که با مدیریت استرس می توان آن سیب های روانی ناشی از آن را تقلیل داده واین مطالعه به بررسی اثر استرس برعملکرد دانش آموزان پرداخت.
موادوروش کار: این مطالعه پس از نمونه گیری تصادفی برروی ۳۰ دانش آموزمشغول به تحصیل در دوره متوسط درمدارس دخترانه شهرستان ایذه انجام شده ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه استرس ومعدل کارنامه تحصیلی شرکت کنندگان بود.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان  دادکه  شیوع استرس بین دختران تفاوت معنی داری وجود ندارد(P<%5) یعنی فرض صفرتأیید وآزمایش ردشدند.
نتیجه گیری : یافته های این مطالعه همچنین نشانگراثرمنفی استرس برعملکرد تحصیلی می باشد .لذا با توجه به نتاج فوق پیشنهاد می گردد که آموزش مدیریت برای دانش آموزان می تواند منجربه پیشرفت تحصیلیی آنان گردد.
واژه گان کلیدی: استرس ،عملکرد تحصیلی ،د انش آموزان ،مقطع متوسطه

فصل اول :
کلیات
مقدمه :
اضطراب به متوله بخش از زندگی هر انسان ،در همه جوامع به عنوان یک مناسب وسازگار تلقی می گردد استرس جزلاینفک زندگی وعموماً درنتیجه رویدادهای روزمره به وجود می آید ومارابا مشکلات وخطرات زیادی مواجه سازد البته استرس همیشه پدیده ای منفی نیست ، زیرا ایجاد تحرک وتلاش درمحیط کار وزندگی ورسیدن به  هدفهای مورد نظر ،وجود مقداری استرس ضروری است استرس زیاد است که موجب بیماری جسمی وروانی می شود. گاهی استرس به طور ناگهانی وزمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود وگاهی فراگیراست وزمانی بالعکس درخلال چند ساعت پایان می پذیرد وگاهی موقعیت ها وشرایط ناخواسته  وناشناخته بوجودمی آید ومارا تحت فشار قرارمی دهد وتصور می کنیم همه چیز درحال خراب شدن وبدتر شدن است آن وقت است که استرس به سراغمان می آیدنه تنها ما بلکه همگان به آن دچارمی شوند ودرسرنوشت آدمی دارای نقش است درجوامع شهری به ویژه کلان شهرهاکه محصولات تکنولوژی صنعتی پیشرفته ،آن راانباشته اند عوامل بوجودآورنده استرس از هرسوفراوان به چشم می خورد تاآنجه که باید گفت افتادن به دام آن تقریباً اجتناب ناپذیر است استرس روحیه زندگی به متوله بخشی از زندگی واز مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد گاهی این استرس از آنچنان شدتی برخوردارهستند که زندگی روزمره وتحصیلی آنان رادشوارمی سازد اضطراب امتحان نوعی شایع از اضطراب عملکرد است که دربررسی های مختلف ۱۰ تا۳۰% دانش آموزان ودانشجویان رادرگیرمی سازد هومند درمطالعه خود که درسال ۱۳۷۳ انجام داد ،اظهارنموده است که میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان ایرانی بالاتراز میانگین نمرات اضطراب دانش آموزان آمریکایی است اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول ومهم آموزشی با عملکردوپیشرفت تحصیلی کودکان داردوبا شخصیت واعتمادبه نفس دانش آموزان نیزارتباط دارد.
بنابراین می توان چنین اظهارداشت که فرد دچاراضطراب امتحان موارد درسی را می داند اماشدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود خود راهنگام اضطراب نشان دهد.
درهنگام استرس دربحران روحی هستیم دراین حالت ما آنقدرخسته ایم که نمی توانیم به بدرستی فکرکنیم وقادربه مهارافکارخودنیستیم وشیوه برخورد باآن درچگونگی عملکردمان درمقابل فشارهای روانی تأثیرعمده دارد.وپژوهش حاضر به بررسی وارزیابی استرس وعملکردوتحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان عفت شهرستان ایذه درسال ۸۹/۸۸ پرداخته می شود.

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز