برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فهرست مطالب این پایان ناهه
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
۱-۱- عنوان تحقیق:
۱-۲- مقدمه
۱-۳- بیان مساله:
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۵-‌ اهداف پژوهش:
الف- هدف کلی:
ب – اهداف جزئی:
۱-۶-  پرسشهای پژوهش:
الف- اصلی:
ب- فرعی:
۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش:
متغیر پیش بین:
متغیر ملاک:
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها:
۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها:
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه
الف- بررسی نظریه‌ها
۲-۱- ارتباطات
۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات
۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات
۲-۱-۳- فرآیند ارتباط
۲-۱-۳-۱- منبع
۲-۱-۳-۲- رمزگذاری
۲-۱-۳-۳- وسیله
۲-۱-۳-۴- رمزگشایی
۲-۱-۳-۵- دریافت کننده
۲-۱-۳-۶- بازخورد
۲-۱-۴- مسیر ارتباطات
۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی
الف- مسیر رو به پایین
ب- ارتباطات رو به بالا
۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی
۲-۱-۵- مدل ارتباطات
۲-۱-۶- اصول ارتباطات
۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:
۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی
۲-۱-۹-۱- گشودگی
۲-۱-۹-۲- همدلی
۲-۱-۹-۳- حمایتگری
۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی
۲-۱-۹-۵- تساوی
۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی
۲-۲- قدرت
۲-۲-۱- اهمیت قدرت
۲-۲-۲- تعاریف قدرت
۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان
۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی
۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان
۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی
۲-۲-۴- روابط قدرت
۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد
۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف
۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون
۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت
۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت:
۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت:
۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت:
۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت:
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده
۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی
۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:
۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور:
۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت
۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور
نتیجه گیری کلی
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- گروه نمونه
۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها
۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
۳-۶-۱- روایی
۳-۶-۲- اعتبار
۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-
۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:
۴-۱- توصیف داده‌ها:
۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت:
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:
۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران :

فهرست جداول
جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی
جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت
جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون
جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی
جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون
جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش
جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد
جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور
جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت
جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت
جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات
جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی
جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت
جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت
جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک
جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو
جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه
جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار
جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج
جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش
جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی
نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش
نمودار ۴-۱-۳ نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار

نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون

نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت
نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص
نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش
نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور
نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی
نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی
نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب
نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی
نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی

منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی


پیوستها
عنوان
۱-    پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
۲-    پرسشنامه منابع قدرت
۳-    معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
۴-    محاسبات آماری

پیش نمایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان