برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

 

  • تعداد صفحات: ۸۲
  • نوع فونت: لوتوس۱۳
  • فرمت پروژه: ورد۲۰۰۳
  • زبان: فارسی
  • روش پژوهش: میدانی

 

چکیده 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است  . برای بررسی موضوع دو فرضیه ایجاد شد ، که این فرضیه ها عبارتند از : ۱) بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دختر رشته روانشناسی رابطه معنی داری وجود دارد . ۲) بین سازگاری اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان رشته روانشناسی رابطه معنی دار وجود دارد . جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است از دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، برای بدست آوردن نمونه از میان این جامعه آماری با استفاده از روش انتخاب تصادفی ۲۰ نفر از دانشجویان انتخاب شدند و آزمون سازگاری اجتماعی وهوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد .
سایر عناوین موجود :
فصل اول – کلیات تحقیق
۱ – مقدمه
۲ – بیان مسئله
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :
۴ – اهداف تحقیق :
۱ – ۴ هدف اصلی
۵ – فرضیه های تحقیق :
۶ – متغیرهای تحقیق :
متغیر وابسته
متغیر مستقل
متغیر کنترل
۷ – تعاریف عملیاتی
تعریف نظری انگیزه ی پیشرفت
تعریف عملیاتی انگیزه ی پیشرفت
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱ – مبانی نظری
۱ – ۱ هوش هیجانی
۲ – ۱  امکان پرورش هوش هیجانی
۳ – ۱   رابطه هوش هیجانی و موفقیت درزندگی
۴ – ۱ هوش از نظر ترستون (۱۹۳۸)
۵ – ۱ هوش هیجانی سالوی و جان مایر
۶ – ۱  هوش هیجانی یاهوش احساسی گولمن ( ۱۹۹۵)
۷ – ۱  پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی
۸ – ۱  مؤلفه های اصلیهوش هیجانی و اجتماعی
وابستگی
منشا وابستگی و استقلال ناسالم
وابستگی سالم
وابستگی ناسالم
استقلال سالم
استقلال ناسالم
۹ – ۱ سازگاری اجتماعی
انگیزه های انسانی را به چند دسته می توان تقسیم بندی کرد :
۲ – پیشینه تحقیق :
وابستگی ناسالم
مشکلات ناشی از وابستگی ناسالم
مراحل شکل گیری وابسته ناسالم
انواع وا بستگی ناسالم
۱-وابستگی ناسالم ناتوان :
۲- وابستگی ناسالم خصمانه :
۳- وابستگی ناسالم پنهان :
استقلال ناسالم
مراحل شکل گیری استقلال ناسالم
۱-   نداشتن اعتماد و اطمینان
۲-   میل به فاصله گرفتن از دیگران
۳-   حصار کشیدن به دور خود
۴-   قطع ارتباط با دیگران
فصل سوم – روش شناسی
روش تحقیق
جامعه ی مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
۳-۵-۱-۱- پایایی
– همسانی درونی.
پایایی آزمون
پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ
پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
 پایایی آزمون به روش زوج – فرد.
۳-۵-۱-۲- روایی
۳-۵-۱-۳- روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)
۳-۵-۱-۴- تفسیر نتایج
فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
جدول ۲- توزیع فراوانی آزمون هوش هیجانی
جدول ۳- توزیع فراوانی آزمون سازگاری اجتماعی
نمودار ۱ – نمودار هیستوگرام آزمون هوش هیجانی
نمودار ۳ – نمودار هیستوگرام آزمون سازگاری اجتماعی
نمودار ۴ – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون هوش هیجانی
نمودار ۵ – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون سازگاری اجتماعی
یافته های تحقیق :
جدول ۵- جدول آماری تحلیل T  
جدول ۶- جدول تحلیل T   همبستگی
جدول ۷- جدول نهایی تحلیل T  
نتیجه آزمون برای فرضیه اول :
جدول ۲-۴ بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی  در بین دانشجویان رشته روانشناسی
نمودار ۸- نمودار ستونی رابطه میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
۲ – محدودیت ها
منابع و ماخذ
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)