برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

فهرست:


« فصل اول »

تعاریف و مفاهیم
مقدمه
آغاز زندگی اجتماعی کودک
مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید :
جامعه پذیری
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
عوامل دیگر
هدفهای جامعه پذیری
اجتماعی شدن
پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟
گونه های اجتماعی شدن
تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد
اهداف اجتماعی شدن
عوامل اجتماعی شدن
خانواده
روابط همالان
مدارس
رسانه های همگانی
سایر عوامل اجتماعی شدن
باز اجتماعی شدن
روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس


« فصل دوم »
چهارچوب عملی تحقیق
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف جزئی
طرح مسئله تحقیق
فرضیات
جامعه آماری
واحد آماری :
روش نمونه گیری و حجم نمونه :
روش تحقیق :
تعاریف و مفاهیم
اجتماعی شدن :
جامعه پذیری :
خانواده :
مدرسه :
معلم :
شخصیت اجتماعی :
مسئولیت پذیری :
پیشینه تحقیق
مسئولیت آموزش ارزش ها وظیفه همه نیروهای تربیتی جامعه
قشر بندی اجتماعی در مدراس دولتی و غیر انتفاعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان / محسن نوغانی دخت بهمنی ؛ به راهنمایی : منوچهر محسنی .
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی
و اجتماعی خانواده ها (با تکیه بر مطالعه در شهر تهران )/ حسن قدیری ؛ به راهنمایی : علی
محمد حاظری .
نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است :


« فصل سوم »
توصیف یافته های آماری
جدول شماره ۱-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب سن در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب سن در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد نفرات خانواده در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۲-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۲-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکونی در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکونی در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مراجعه والدین به مدارس در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت والدین در جلسات در مدارس غیر انتفاعی
جدول شماره ۱-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب رسیدگی والدین به وضع درسی دانش آموزدر مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب رسیدگی به وضع درسی دانش آموزدر مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۱۵ توزیع پاسخگویان بر حسب محیطی توام با آرامش در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۵ توزیع پاسخگویان بر حسب محیطی توام با آرامش در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب تشویق والدین در تصمیم گیری در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب تشویق والدین در تصمیم گیری در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین معدل در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین معدل در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب سر مشق مسئولیت پذیریشان در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب سر مشق مسئولیت پذیریشان در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۱۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت دانش آموزان در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۱۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت دانش آموزان در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۰ توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی کمک به انجام مسئولیت دانش آموزان توسط کادر مدرسه در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۰ توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی کمک به انجام مسئولیت دانش آموزان توسط کادر مدرسه در مدارس غیردولتی
جدول شماره ۱-۲۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیتها در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل شناخت در مسئولیتها در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۲ توزیع پاسخگویان بر حسب تاثیر رسانه گروهی در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۲ توزیع پاسخگویان بر حسب تاثیر رسانه گروهی در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم کار در منزل در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۴ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسؤلیت در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۴ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسؤلیت در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم گیری در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم گیری در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۶ توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۶ توزیع پاسخگویان بر حسب کمک به سالمندان در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۷ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۷ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی شما از کمک به آسیب دیدگان در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۸ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۸ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی با مقررات راهنمایی در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۲۹ توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۲۹ توزیع پاسخگویان بر حسب مقید به کمک در امور خانه در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۳۰ توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۳۰ توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه ارزیابی از کمک به والدین در مدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۳۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عکس العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان درمدارس دولتی
جدول شماره۲-۳۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عکس العمل در قبال کمک تحصیلی دوستان درمدارس غیر دولتی
جدول شماره ۱-۳۲ توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک به دوستان در مدارس دولتی
جدول شماره ۲-۳۲ توزیع پاسخگویان از نحوه ارزیابی کمک به دوستان در مدارس غیر دولتی

« فصل چهارم »

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
فرضیه ۲-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه های گروهی بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی
فرضیه ۳-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه های گروهی بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس غیر دولتی
فرضیه ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب رسانه های گروهی بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس غیر دولتی
فرضیه ۱-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت پذیری والدین بر مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی
فرضیه ۲-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مسولیت پذیری والدین بر مسؤلیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر دولتی
فرضیه ۳- ۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت پذیری والدین بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی
فرضیه ۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس دولتی
فرضیه ۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس دولتی
فرضیه ۳-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب کادر مدرسه بر میزان مسولیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر دولتی.
فرضیه ۴- ۴ – توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیر کادر مدرسه بر میزان مسؤلیت پذیری دانش آموزان مدارس غیر دولتی

« فصل پنجم »
ضمائم
نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع و مأخذ
پایان نامه ها
مجلات
پرسشنامه

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
پایان نامه سیستمهای خبره