برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بیان مسئله

با توجه به این که ارتباطات فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها
می تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و یا ارتباطات ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات می کنند (رابینز ، ۱۹۹۸ . ص ۳۱۰  ) .

یکی از موانع اساسی عملکرد موفقیت آمیز یک گروه یا یک سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشی «ارتباطات» به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارد. یکی آن که مدیران کارکرد های مدیریت را بوسیله فرایند «ارتباطات» انجام می دهند و دیگر اینکه ارتباطات امری حیاتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن می کنند (ابستونروفریمن ترجمه اعرابی و پارسیان ، ص ۱۱۱).

بنابراین «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشی هر گروه و سازمانی است زیرا از جمله عوامل سه گانه ای که به عنوان معیارها و مقیاسهای «اثر بخشی سازمانی» برشمرده اند مهارتهای ارتباطی مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات می باشند (رابینز ترجمه کبیری ، ۱۳۷۶ . ‌ص ۵۱).

هر یک از کارکنان سازمانها، بخصوص مدیران می دانند که «ارتباطات امری حیاتی» در هر  سازمان است و اثر بخشی سازمان (یعنی میزان تحقق هدفهای سازمانی) تا حد زیادی بستگی به اثر بخشی ارتباطات دارد. اما کمتر کسی در فکر ایجاد محیطی است که از نظر ارتباطات اثر بخش باشد. لذا مسأله این پژوهش بررسی و مطالعه نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیریت در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه ارتباطات با عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مدیران سازمان ملی جوانان و مسئولین بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات در سازمان مذکور فراهم آید تا از آن طریق عملکرد مدیران بهبود و افزایش یابد (طبری، ۱۳۸۰).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                 ۱

فصل اول: کلیات پژوهش                                 

۱-۱- مقدمه                                                                           ۳

۲-۱- بیان مسئله                                                          ۳

۳-۱- هدف پژوهش                                                       ۴

۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                               ۵

۵-۱- انگیزه پژوهش                                                                                           ۶

۶-۱- سوالهای پژوهش                                                                                        ۶

۷-۱- تعاریف عملیاتی                                                                                         ۶

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲-  مبانی نظری پژوهش                                                                   ۱۱

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                                                     ۱۲

۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                                                                      ۱۴

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                                                                     ۱۵

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                                                             ۱۷

۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                                                                        ۱۸

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                                                       ۲۲

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                                                                      ۲۳

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                                                                       ۲۵

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                                                                                ۲۹

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                                                                 ۳۱

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل              ۳۱

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                               ۳۲

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                                  ۳۳

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                               ۴۵

۱۵-۱-۲- بازخور                                                                       ۴۷

۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                                 ۴۹

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                                  ۵۰

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                            ۵۰

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                               ۵۲

ارتباط مؤثرتر                                                                                ۵۲

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                              ۵۳

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                                    ۵۵

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                                            ۵۶

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                               ۵۹

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                                                  ۶۳

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                                 ۶۵

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                                ۶۵

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                                               ۶۹

۲-۲- عملکرد                                                                                  ۷۰

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                                                    ۷۱

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                                          ۷۲

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                                        ۷۳

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد                                                         ۸۱

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                                              ۸۲

۸-۲-۲- سرپرستی                                                                               ۸۳

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                                                     ۸۵

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                                                  ۸۵

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد     ۸۸

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                                                     ۹۲

۳-۲- پیشینه پژوهش                                                                                            ۹۶

۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                                                                ۹۶

۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور                                                                               ۹۸

فصل سوم: فرایند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش                                                                                           ۱۰۵

۲-۳- جامعه آماری                                                                                              ۱۰۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                                                                              ۱۰۵

۴-۳- ابزار پژوهش                                                                                              ۱۰۶

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                         ۱۰۷

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           ۱۰۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۱-۴- مقدمه                                                                                                      ۱۰۹

۲-۴- توصیف داده ها                                                                                           ۱۱۰

۳-۴- تحلیل داده ها                                                                                             ۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- بحث و نتیجه گیری                                                                                      ۱۲۷

۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                                                                          ۱۲۷

۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                                                                       ۱۲۷

۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                                                                  ۱۲۷

۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                                                                 ۱۲۸

۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                                                                 ۱۲۸

۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                                                               ۱۲۹

۲-۵-  نتیجه کلی                                                                                                ۱۳۰

۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                        ۱۳۰

۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                                                                                     ۱۳۰

۵-۵- خلاصه پژوهش                                                                                          ۱۳۱

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                           ۱۳۶

فهرست منابع لاتین                                                                                             ۱۳۹

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به کارکنان

فهرست جداول

عنوان                                                                                 صفحه

جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت                                        ۱۱۵

جدول شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                    ۱۱۶

جدول شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت                        ۱۱۷

جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی                       ۱۱۸

جدول شماره (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال اول پژوهش                            ۱۱۹

جدول شماره (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                           ۱۲۰

جدول شماره (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                           ۱۲۱

جدول شماره (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال سوم پژوهش                 ۱۲۲

جدول شماره (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال چهارم پژوهش               ۱۲۳

جدول شماره (۴-۱۰) شاخصهای آمار توصیفی سوال اول                                        ۱۲۴

جدول شماره (۴-۱۱) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی اول پژوهش                       ۱۲۵

جدول شماره (۴-۱۲) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                      ۱۲۶

جدول شماره (۴-۱۳) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                      ۱۲۶

جدول شماره (۴-۱۴) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                      ۱۲۷

جدول شماره (۴-۱۵) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                      ۱۲۷

جدول شماره (۴-۱۶) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی سوم پژوهش                      ۱۲۸

جدول شماره (۴-۱۷) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                      ۱۲۸

جدول شماره(۴-۱۸) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی چهارم پژوهش                     ۱۲۹

جدول شماره (۴- ۱۹) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی چهارم پژوهش                            ۱۲۹

جدول شماره (۴-۲۰) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                      ۱۳۰

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار شماره (۲-۱) مفهوم فایول از پل ارتباطی                                                   ۱۴

نمودار شماره (۲-۲) مدل فرایند ارتباطات                                                          ۳۱

نمودار شماره (۲-۳) مدل برلو از ارتباطات                                                         ۳۳

 نمودار شماره (۲-۴) سیستم اطلاعات                                                              ۴۵

نمودار شماره (۲-۵) مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری                                         ۴۷

نمودار شماره (۲-۶) مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی                                            ۷۷

نمودار شماره (۲-۷) موضع گیری برای عملکرد آینده                                             ۷۸

نمودار شماره (۲- ۸) ارتباط اجزای الگوی بام                                                     ۹۸

نمودار شماره (۲- ۹) مدیریت عملکرد                                                             ۱۰۰

نمودار شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت                                       ۱۱۵

نمودار شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات                    ۱۱۶

نمودار شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه خدمت                        ۱۱۷

نمودار شماره (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک رشته تحصیلی                      ۱۱۸

نمودار شماره (۴-۵)  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی اول پژوهش                    ۱۱۹

نمودار شماره (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش           ۱۲۰

نمودار شماره (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش           ۱۲۱

نمودار شماره (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی سوم پژوهش           ۱۲۲

نمودار شماره (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی چهارم پژوهش                  ۱۲۳

نمودار شماره (۴-۱۰) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                      ۱۳۰

نمودار شماره (۴-۱۱) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                      ۱۳۰

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید

فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر