برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵ شهرداری تهران

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهدک ه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاً با تنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست.

 

به همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اند و یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها درطرح های شهری ایران وجود ندارد و در واقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید.

84_image_15-300x285

 

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
فصل اول : کلیات تحقیق  ۹-۳
۱-۱ طرح مساله و بیان ضرورت آن  ۳
۱-۲ سوالات اصلی تحقیق  ۵
۱-۳ اهداف تحقیق  ۵
۱-۴ فرضیه  ۶
۱-۵ روش تحقیق  ۶
۱-۶ پیشینه و سابقه انجام  ۷
۱-۷ مسائل و مشکلات تحقیق  ۹

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین  ۳۱-۱۰
۲-۱ مقدمه  ۱۰
۲-۲ مفاهیم تحقیق  ۱۰
۲-۲-۱ محتوای طرح کاربری زمین  ۱۰
۲-۲-۲ مفهوم زمین  ۱۱
۲-۲-۳ ناحیه  ۱۱
۲-۲-۴ محله‌ها و ناحیه‌های شهری  ۱۱
۲-۲-۵ برنامه‌ریزی  ۱۱
۲-۲-۶ برنامه‌ریزی شهری  ۱۲
۲-۲-۷ منطقه  ۱۲
۲-۲-۷-۱ انواع مناطق  ۱۲
۲-۲-۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  ۱۳
۲-۲-۹ فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی  ۱۳
۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری  ۱۵
۲-۲-۱۱ تعریف مدیریت  ۱۵
۲-۲-۱۲ مدیریت شهری  ۱۶
۲-۳ محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران  ۱۶
۲-۳-۱ طرح هادی شهری  ۱۶
۲-۳-۲ طرح جامع شهر  ۱۶
۲-۳-۳ طرح تفصیلی  ۱۷
۲-۴ پیشینه مطالعات کاربری زمین  ۱۷
۲-۴-۱ پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا  ۱۷
۲-۴-۳ پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران  ۲۱
۲-۴-۲ کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان  ۲۰
۲-۴-۴ پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵  ۲۴
۲-۵ نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی  ۲۷
۲-۵-۱ نظریه نوگراها  ۲۷
۲-۵-۲ نظریه سلامت روان  ۲۹
۲-۵-۳ نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر  ۳۰
۲-۶ نتیجه‌گیری  ۳۰

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی  ۶۵-۳۲
۳-۱ مقدمه  ۳۲
۳-۲ موقعیت طبیعی  ۳۲
۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی  ۳۳
۳-۲-۲ ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵  ۳۵
۳-۲-۳ آبهای زیرزمینی  ۳۶
۳-۲-۴ زلزله خیزی  ۳۶
۳-۲-۵ مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه  ۳۷
۳-۲-۶ ژئومورفولوژی  ۳۸
۳-۲-۶-۱ توپوگرافی و شیب منطقه  ۳۸
۳-۲-۶-۲ موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی  ۳۸
۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسی  ۴۰
۳-۲-۲-۱ آب و هوا  ۴۰
۳-۲-۲-۲ میزان بارش  ۴۰
۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبی  ۴۱
۳-۲-۲-۴ روزهای یخبندان  ۴۱
۳-۲-۲-۵ روزهای بارانی  ۴۲
۳-۲-۲-۶ درجه حرارت  ۴۲
۳-۲-۲-۷ باد  ۴۲
۳-۳ مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه  ۴۳
۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه  ۴۸
۳-۴ مطالعات جمعیتی منطقه  ۵۱
۳-۴-۱ مقدمه  ۵۱
۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعیت  ۵۱
۳-۴-۱-۳ توزیع سنی و جنسی جمعیت  ۵۲
۳-۴-۱-۴ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت  ۵۳
۳-۴-۱-۵ میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت  ۵۴
۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه  ۵۵
۳-۴-۲ ویژگیهای اقتصادی  ۵۶
۳-۴-۲-۱ وضع فعالیت جمعیت  ۵۶
۳-۴-۳ پیش‌بینی جمعیت منطقه  ۵۹
۳-۵ تاسیسات زیربنایی  ۶۰
۳-۵-۱ شبکه جمع آوری فاضلاب  ۶۰
۳-۵-۲ قنوات  ۶۰
۳-۵-۳ سیستم دفع آبهای سطحی  ۶۰
۳-۵-۴ مخابرات  ۶۱
۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌های نفتی  ۶۱
۳-۵-۶ خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع  ۶۲
۳-۵-۷ شبکه آبرسانی  ۶۲
۳-۶ نتیجه‌گیری  ۶۲

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵  ۱۲۶-۶۶
۴-۱ مقدمه  ۶۶
۴-۲ تقسیمات داخلی منطقه  ۶۷
۴-۳ استانداردهای کمی شهرسازی  ۶۸
۴-۴ کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۷۰
۴-۴-۱ کاربری مسکونی  ۷۳
۴-۴-۲ کاربری تجاری  ۷۵
۴-۴-۳ کاربری آموزشی  ۷۸
۴-۴-۴ کاربری بهداشتی و درمانی  ۸۰
۴-۴-۵ کاربری اوقات فراغت  ۸۳
۴-۴-۵-۱ کاربری فرهنگی – مذهبی  ۸۳
۴-۴-۵-۲ کاربری ورزشی  ۸۷
۴-۴-۵-۳ فضای سبز شهری  ۸۷
۴-۴-۶ اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی  ۹۱
۴-۴-۷ کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی  ۹۲
۴-۴-۸ کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری  ۹۴
۴-۴-۹ کاربری حمل و نقل  ۹۶
۴-۴-۱۰ کاربری صنعتی  ۹۸
۴-۴-۱۱ کاربری شبکه  ۱۰۲
۴-۴-۱۲ کاربری مسیل و حریم مسیل  ۱۰۲
۴-۴-۱۳ کاربری اراضی بایر  ۱۰۳
۴-۴-۱۴ کاربری حریم شبکه برق  ۱۰۴
۴-۵ ارزیابی سطوح و سرانه  ۱۰۶
۴-۶ بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵  ۱۰۹
۴-۶-۱ بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج ۱۰۹
۴-۶-۲ بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها  ۱۱۶
۴-۷ نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۱۱۶
۴-۸ تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی  ۱۱۷
۴-۸-۱ تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف  ۱۱۷
۴-۹ تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی  ۱۱۸
۴-۱۰ نتیجه‌گیری  ۱۳۱-۱۲۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات  ۱۲۷
۵-۱ آزمون و فرضیات تحقیق  ۱۲۷
۵-۱-۱ فرضیه اول  ۱۲۷
۵-۱-۲ فرضیه دوم  ۱۲۷
۵-۲ نتایج تحقیق  ۱۲۸
۵-۳ امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )  ۱۳۱
منابع وماخذ فارسی ۱۳۲٫
منابع وماخذ انگلیسی ۱۳۵
چکیده انگلیسی ۱۳۶

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
پایان نامه سیستمهای خبره
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان