برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

دانلود پروژه انتقال نیرو

فهرست                                                                                      صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱

کلان درقیاس های انرژی انتقال…………………………………………………….. ۵

توان ورودی شبکه ………………………………………………………………….. ۶

 

انتقال خروجی شبکه

انتقال انرژی الکتریکی به صورت…………………………………………… ۷DC

افزایش ثبات یک شبکه ……………………………………………………………. ۱۱

هزینه های مربوط به انتقال …………………………………………………. ۱۲DC

اتصالات درسیستم ……………………………………………………………  ۱۳AC

اجزای مبدل ……………………………………………………………………….. ۱۴

…………………………………………………………………………… ۱۶HVDC

تعریف پست ……………………………………………………………………….. ۱۷

تجهیزات …………………………………………………………………………… ۱۸

اجزاع تشکیل دهنده پست ………………………………………………………… ۱۹

 

خطوط کمپکت

مقدمه ای برخطوط کمپکت …………………………………………………….. ۲۰

۱- تعریف خطوط انتقال کمپکت ……………………………………………….   ۲۲

۲- مزایاومعایب خطوط انتقال کمپکت …………………………………………. ۲۳

۲-۱- مزایای خطوط انتقال نیروی کمپکت ……………………………………. ۲۳

۲-۲- معایب خطوط انتقال نیروی کمپکت …………………………………….. ۲۴

۳- روش های کاهش مساحت زمین اشغالی ……………………………………   ۲۵

۳-۱- احداث خطوط انتقال دو مداره …………………………………………..   ۲۶

۳-۲- احداث خطوط انتقال باندل ……………………………………………….   ۲۷

۳-۳- احداث خطوط چندمداره ………………………………………………….   ۲۹

۴- موانع نزدیک سازی فازها ………………………………………………….   ۳۰

مشکلات نزدیک سازی فازها ………………………………………………….. ۳۲

 

حال به بررسی چگونگی کمپکت سازی می پردازیم :

آرایش فازی …………………………………………………………………….. ۳۳

آرایش زنجیره مقره ها …………………………………………………………. ۳۳

آرایش پایه ها……………………………………………………………………. ۳۳

 

کاربردهادیهای آلومینیومی روکشدار درخطوط هوایی فشارمتوسط :

انواع هادیهای روکشدار ………………………………………………………. ۴۰

انواع پست ازنظر جغرافیائی …………………………………………………. ۴۳

انواع پست ازنظرتجهیزات ……………………………………………………   ۴۴

نسب تبدیل ……………………………………………………………………..   ۴۵

ظرفیت پست …………………………………………………………………..   ۴۵

ظرفیت راکتور ……………………………………………………………….. ۴۵

ظرفیت خازن …………………………………………………………………. ۴۵

طول مدار ……………………………………………………………………..   ۴۶

طول مسیر …………………………………………………………………….   ۴۶

نام هادی ………………………………………………………………………     ۴۶

طول کابل خط ………………………………………………………………..   ۴۶

نوع غلاف ……………………………………………………………………   ۴۶

سطح مقطع …………………………………………………………………..     ۴۶

جریان مجاز …………………………………………………………………..   ۴۷

تعداد باندل ……………………………………………………………………..  ۴۷

سیم محافظ ……………………………………………………………………..  ۴۷

کددیسپاچینگ خط ……………………………………………………………… ۴۷

خط چندمداره ………………………………………………………………….. ۴۸

خط تکمداره ……………………………………………………………………  ۴۸

نقش شرایط محیطی درتنظیم فواصل فازها ………………………………….    ۴۹

۱- سرعت باد ………………………………………………………………… ۴۹

۲- درجه حرارت محیط …………………………………………………….. ۵۰

۳- ارتفاع منطقه ……………………………………………………………..   ۵۱

۴- فشار هوا ………………………………………………………………….   ۵۲

۵- چگالی هوا ………………………………………………………………..   ۵۲

۶- رطوبت هوا ………………………………………………………………  ۵۴

۷- آلودگی محیط …………………………………………………………….     ۵۵

۸- قطریج ……………………………………………………………………     ۵۷

۹- نشستن برف روی زنجیره مقره ها …………………………………….     ۵۸

۱۰- علل افزایش فواصل فازی ……………………………………………     ۵۹

 

 

نقش آرایش فازهادرخطوط انتقال کمپکت

۱- آرایش افقی فازها …………………………………………………………  ۶۰

۱-۱- مزایای آرایش افقی ……………………………………………………. ۶۱

۱-۲- معایب آرایشی افقی …………………………………………………… ۶۱

۲- آرایش عمودی فازها …………………………………………………….. ۶۳

۲-۱- مزایای آرایش عمودی ……………………………………………….. ۶۳

۲-۲- معایب آرایش عمودی ………………………………………………… ۶۴

۳- آرایش مثلثی فازها ………………………………………………………. ۶۵

۳-۱- مزایای آرایش مثلثی …………………………………………………. ۶۵

۳-۲- معایب آرایش مثلثی ………………………………………………….. ۶۶

۴- آرایش ترکیبی فازها …………………………………………………….  ۶۷

 

نقش آرایش زنجیره مقره هادرطراحی خطوط انتقال کمپکت

۱- آرایش زنجیره مقره ها بصورت آویزان ………………………………     ۶۸

۱-۱- مزایای آرایش آویزان مقره ها ………………………………………     ۶۹

۱-۲- معایب آرایش آویزان مقره ها ……………………………………….     ۶۹

۲- آرایش زنجیره مقره ها بصورت وی ………………………………….     ۷۰

۲-۱- مزایای آرایش وی زنجیره مقره ها …………………………………     ۷۲

۲-۲- معایب آرایش وی زنجیره مقره ها ………………………………….     ۷۳

۳- استفاده ازمقره های ثابت ……………………………………………….     ۷۴

۳-۱- مزایای مقره های ثابت ………………………………………………   ۷۵

۳-۲- معایب مقره های ثابت ……………………………………………….     ۷۶

۴- سایرانواع آرایش زنجیره مقره ها ……………………………………..     ۷۷

۴-۱- آرایش مختلط زنجیره مقره ها ………………………………………     ۷۸

۴-۲- آرایش آویزان چندزنجیره ای ……………………………………….     ۷۵

۴-۳- آرایش کششی زنجیره مقره ها ……………………………………..       ۷۹

 

نقش نوع پایه هادرکمپکت سازی خطوط انتقال نیرو

۱- آرایش افقی فازها بامقره های آویزان …………………………………..   ۸۱

۲- آرایش افقی فاز یا مقره های وی شکل ………………………………….   ۸۲

۳- آرایش عمودی فازها بامقره های آویزان ………………………………..   ۸۳

۴- آرایش عمودی فازها با مقره های وی شکل …………………………….   ۸۳

۵- آرایش عمودی با جایگذاری نامتقارن فازها ……………………………..   ۸۴

۶- آرایش مثلثی فازها با مقره های آویزان ……………………………….   ۸۵

۷- آرایش مثلثی فازهابا مقره های وی شکل ……………………………..   ۸۵

۸- انتخاب برجها یا پایه های خاص ……………………………………….  ۸۶

۹- خطوط کمپکت با تیرهای فولادی ……………………………………..    ۸۶

عوامل مؤثر درحریم خطوط انتقال نیرو ………………………………….    ۸۷

آثارسوء خطوط انتقال نیرو ………………………………………………..   ۸۸

مناطق مسکونی …………………………………………………………….   ۸۹

مناطق شهری ………………………………………………………………   ۹۰

مناطق جنگلی ………………………………………………………………   ۹۱

مناطق کشاورزی ………………………………………………………….     ۹۳

باغات ………………………………………………………………………     ۹۴

مناطق بیابانی وکویری ……………………………………………………     ۹۵

مناطقی با زمین های گرانقیمت ………………………………………….     ۹۵

حفظ زیبائی محیط ………………………………………………………..     ۹۶

عرض حریم ……………………………………………………………..       ۹۷

میدان الکتریکی …………………………………………………………     ۹۸

میدان مغناطیسی ………………………………………………………..    ۱۰۰

نوسانات آونگی …………………………………………………………    ۱۰۵

نویزشنوائی ورادیوئی …………………………………………………      ۱۰۶

پهنای برج ……………………………………………………………..      ۱۰۷

مساحت زین اشغالی درطول مسیر …………………………………….   ۱۰۸

۵ – استفاده بهینه اززمین ………………………………………………    ۱۱۱

۶ – استفاده از حریم خطوط توزیع …………………………………….  ۱۱۳

۶-۱- امکان نصب مسیراست ……………………………………………  ۱۱۴

۶-۲- امکان نسب با اصلاحاتی عملی است ……………………………. ۱۱۴

۶-۳- نصب خطوط انتقال درحریم های محدود ………………………..  ۱۱۵

روشهای افزایش توان انتقالی خطوط انتقال نیرو ………………………   ۱۱۷

۱- ظرفیت خطوط ……………………………………………………….   ۱۱۸

۱-۱- ظرفیت حرارتی هادیها …………………………………………..   ۱۱۸

شرایط طراحی اولیه …………………………………………………….   ۱۱۹

ولتاژ خط …………………………………………………………………   ۱۲۰

افت ولتاژ …………………………………………………………………   ۱۲۰

حد پایداری ……………………………………………………………….   ۱۲۱

پارامترهای اقتصادی ……………………………………………………  ۱۲۱

افزایش ظرفیت خطوط ازطریق نصب خازن …………………………   ۱۲۱

افزایش ظرفیت خطوط ازطریق تعویض هادیها ………………………     ۱۲۳

 

افزایش ظرفیت خطوط ازطریق افزایش تعداد هادیهای هرفاز

افزایش تعداد مدارها …………………………………………………….   ۱۲۴

خطوط موجودی دارای آرایش افقی فازها باشند ………………………     ۱۲۴

روندکمپکت سازی خطوط انتقال نیرو ………………………………..     ۱۲۶

۱- حالت پایه – آرایش افقی ……………………………………………     ۱۲۷

۱-۱- حالت اول – استفاده ازبرجهائی بااسکلت فلزی ……………….   ۱۲۷

۱-۲- حالت دوم – استفاده از تیرهای فولادی ………………………..     ۱۲۸

۱-۳- حالت سوم – استفاده ازتیر فولادی با آرایش مختلط …………..     ۱۲۸

۱-۴- حالت چهارم – استفاده ازپایه های فولادی

وزنجیره مقره های روی شکل ………………………………………..   ۱۲۸

۲- آرایش عمودی ………………………………………………………   ۱۲۹

۲-۱- حالت اول – استفاده از برجهایی بااسکلت فلزی ………………  ۱۳۰

۲-۲- حالت دوم – استفاده ازتیرهای فولادی ………………………..     ۱۳۰

۳- آرایش مثلثی ………………………………………………………..     ۱۳۱

۴- نصب فازها دریطرف پایه ها …………………………………….     ۱۳۱

۴-۱- مقره های آویزان ………………………………………………       ۱۳۲

۴-۲- مقره های ثابت ………………………………………………..       ۱۳۲

۴-۳- مقره های ثابت تقویت شده …………………………………….      ۱۳۳

۴-۴- استفاده ازفاصله نگهداری فاز ………………………………….   ۱۳۳

۵- خلاصه مطالب ……………………………………………………..    ۱۳۴

منابع …………………………………………………………………….   ۱۳۵

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی