برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

دانلود پروژه پایانی شبکه های بی سیم (Wireless)

2178606_978

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل اول :آشنایی با شبکه های بی سیم (Wireless) ……………………….. ۱۲

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲ تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی……………………………………………. ۱۴        

۱-۳ عوامل مقایسه ………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۱ نصب و راه اندازی………………………………………………………………………… ۱۴    

۱-۳-۲ هزینه      ……………………………………………………………………………………….. ۱۵ 

۱-۳-۳ قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………. ۱۵     

۱-۳-۴ کارائی   ……………………………………………………………………………………….. ۱۵ 

۱-۳-۵ امنیت     ………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۴ انتخاب صحیح کدام است؟………………………………………………………………….. ۱۶     

۱-۵ جدول مقایسه ای……………………………………………………………………………….. ۱۷                                                                                                   

۱-۶ انواع شبکه های بی سیم        …………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۷ انواع استاندارد شبکه های بی سیم………………………………………………………………. ۲۰

۱-۸  بررسى تکنولوژى ارتباطى Wireless و عملکرد آن :…………………………………….      ۲۳

۱-۹ انواع سیستمهای ……………………………………………..Wireless۲۴           

۱-۱۰ اساس شبکه Wireless………………………………………………………………… ۲۵        

۱-۱۱ چگونه یک سیستم  Wirelessداشته باشیم؟  ……………………………………………..۲۷

۱-۱۲ شبکه محلی بی سیم            ……………………………………………………………………… ۳۰         

۱-۱۳ سیستمهای ماهواره ای        ……………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۱۵ نسل آینده شبکه های محلی بی سیم……………………………………………………….. ۳۵  

۱-۱۶ ITU-T و تغییر در طیف فرکانسی …………………………………………………………..۳۷   

۱-۱۷ نگاهی به وضعیت فناوری مرتبط …………………………………………………………..۳۸     

۱-۱۸ معماری جدید برای نسل جدید……………………………………………… ………….۳۹      

۱-۱۹ تکامل تدریجی استانداردهای بی سیم          ………………………………………………      ۴۱

۱-۱۹-۱ نسل اول………………………………………………………………………………….۴۱                                                                                                        

۱-۱۹-۲ نسل دوم………………………………………………………………………………….۴۲        

۱-۱۹-۳ نسل سوم………………………………………………………………………………….۴۳       

۱-۱۹-۴ نسل چهارم        ………………………………………………………………………….۴۴      

۱-۲۰ اجزاء مهم نسل چهارم (۴G)            …………………………………………………………..۴۷           

۱-۲۰-۱ سیستمهای دارای چندین آنتن ……………………………………………………..۴۷         

۱-۲۰-۲ الگوهای دسترسی (Access Schemes)……………………………………۴۸           

۱-۲۰-۳ IPv6 (یا پروتکل اینترنت نسخهء ۶)          ……………………………………………..۴۹  

۱-۲۱ لینکها و منابع خارجی……………………………………………………………………۵۳          

۱-۲۲ ارایه خدمات همزمان صوت و داده روی شبکه های بی سیم   ………………… ۵۴

۱-۲۳ بازار فناوری VOWLAN……………………………………………………………….۵۷         

۱-۲۴ معرفی فناوری DECT       …………………………………………………………………….۵۹

۱-۲۵ چالش های رودرروی فناوری VOWLAN : ……………………………………..۶۰           

۱-۲۵-۱ تاخیر و کیفیت پایین صوت          …………………………………………………………۶۱ 

۱-۲۵-۲ پوشش ناقص و مساله قطع و وصل شدن تماس ها ……………………………     ۶۱       

۱-۲۵-۳ تاخیر ایجاد شده در اثر فراگردی(رومینگ)………………….۶۲        

۱-۲۵-۴ مساله امنیت شبکه           …………………………………………………………………..۶۲

۱-۲۵-۵ مساله ارسال مجدد بسته های حذف شده……………………………………….۶۳

۱-۲۵-۶ ظرفیت پایین شبکه و تعداد کم تماس های همزمان…………………………..    ۶۳       

۱-۲۵-۷ کیفیت خدمات داده و صوت……………………………………………..………۶۳           

۱-۲۵-۸ مساله مصرف توان………………………………………………………………….۶۴             

۱-۲۶ مقایسه فناوری DECT و VOWLAN          ………………………………………………..۶۴

فصل دوم : نگاهی به فن آوری ارتباط بی سیم Bluetooth و wi-fi                       

۲-۱ Bluetooth…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲ Bluetooth از کجا آغاز شد؟……………………………………………………………….۶۶

۲-۳ مزایای Bluetooth   …………………………………………………………………………..۶۸

۲-۴ Wi-Fi چیست؟        ……………………………………………………………………………….۷۱

۲-۵ حکومت Wi-Fi       ……………………………………………………………………………..۷۲

۲-۶ WAP چیست؟        ……………………………………………………………………………۷۴

۲-۷ تعریف دیگری از WAP …………………………………………………………………۷۵

۲-۸ شبکه های بی سیم (بر اساس Bluethooth )  …………………………………….۷۶

۲-۹ پروتکل های رایج …………………………………………………………………………۷۷

۲-۱۰ قوانین ومحدودیت ها……………………………………………………………………۷۸

۲-۱۰-۱ شبکه های بی سیم Indoor         ………………………………………………………..۷۹

۲-۱۰-۲ شبکه های بی سیم Outdoor………………………………………………………۷۹

۲-۱۱   انواع ارتباط شبکه بی سیم Outdoor…………………………………………….۸۰

۲-۱۲ ارتباط بی سیم بین دو نقطه ………………………………………………………….۸۰

فصل سوم : امنیت در شبکه های بی سیم                                                               

۳-۱ سه روش امنیتی……………………………………………………………………………………۸۲

۳-۲ امن سازی شبکه های بی سیم ………………………………………………………………..۸۴

۳-۳ طراحی شبکه………………………………………………………………………………     ۸۴

۳-۴ جداسازی توسط مکانیزم های جداسازی………………………………………………۸۵

۳-۵ امنیت …………………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۶ محافظت در برابر ضعف های ساده………………………………………………………..۸۹

۳-۷ کنترل در برابر حملات DoS………………………………………………………………۸۹

۳-۸ رمزنگاری شبکه بی سیم……………………………………………………………………..۹۰

۳-۹ Wired equivalent privacy (WEP)……………………………………………..۹۰

۳-۱۰ محکم سازی AP ها……………………………………………………………………….۹۱

۳-۱۱ شبکه بی ‌سیم امن‌…………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۱۱-۱ تغییر SSID پیش ‌فرض……………………………………………………………………۹۲

۳-۱۱-۲ جست‌وجوی APهای جعلی……………………………………………………………۹۳

۳-۱۱-۳ غیرفعال کردن SNMP……………………………………………………………………۹۳

۳-۱۱-۴ قطع منبع تغذیه……………………………………………………………………………۹۵

۳-۱۱-۵ امن کردن Access Pointها با اتصال به فایروال…………………………….۹۶

۳-۱۱-۶ محدود کردن دسترسی به شبکه سیمی………………………………………………..۱۰۰  

۳-۱۱-۷ محکم کردن Access Pointها و کلا‌ینت‌ها!……………………………………. ۱۰۱

۳-۱۲ امنیت شبکه‌…………………………………………………………………………………. ۱۰۲  

۳-۱۳ هکرها چه چیزی می دانند که ما نمی دانیم؟(۱)…………………………………… ۱۰۵

۳-۱۴ هکرها چه چیزی می دانند که ما نمی دانیم؟(۲)…………………………………….۱۰۹

۳-۱۴-۱ ابزار های Sniff و Scan شبکه های محلی بی سیم ………………………….۱۰۹

۳-۱۴-۲ آنتن ها ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱  

۳-۱۴-۳ ابزار هایی که رمزنگاری WEP را می شکنند………………………………………۱۱۱

۳-۱۴-۴ ابزارشکستن احراز هویت ( Authentication )  ……………………………….۱۱۲

۳-۱۴-۵ حملات متداول شبکه های محلی بی سیم ……………………………………………….۱۱۳  

۳-۱۴-۶ تماس های تصادفی یا مغرضانه ………………………………………………………….. ۱۱۳  

فصل چهارم : فرصت تجارت بی سیم                                

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۲ فرصت و منفعت…………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۴-۳ تعریف تجارت بی سیم و منافع آن……………………………………………………………۱۱۶

۴-۳-۱ مزیت های استفاده از گوشی های تلفن همراه ………………………………………….۱۱۸

۴-۳-۲ مزیت استفاده از شبکه بی سیم از طریق گوشی های تلفن همراه……………………..۱۱۸

۴-۳-۳ مزیت های حاصل از کاربردهای تجارت بی سیم……………………………………….۱۲۰

۴-۴   بانکداری بی سیم : ……………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۵   کاربردهای تجارت بی سیم در حوزه کسب و کار: ………………………………………۱۲۴

۴-۶ درآمدهای حاصل از تجارت بی سیم در اروپا……………………………………………..۱۲۶

۴-۷ پیش بینی بازار آینده           ………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۷-۱ بازار تلفن های همراه در اروپا…………………………………………………..۱۲۷

۴-۷-۲ بازار تجارت الکترونیک ( EC ) در اروپا……………………………………………..۱۲۸

۴-۸ جمع بندی……………………………………………………………………………………۱۲۹

مراجع  …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی