برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان دانشگاههای شهرستان ایذه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چکیده

فصل اول  

۱-۱٫ مقدمه                                                                                                                        ۱

۲-۱. بیان مسئله                                                                                                                  ۳

۳-۱ . اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                               ۴

۴-۱ . اهداف تحقیق                                                                                                             ۶

۱-۴-۱٫ هدف کلی                                                                                                               ۶

۲-۴-۱٫اهداف جزئی                                                                                                 ۶

۵-۱٫متغیر های تحقیق                                                                                                           ۶

۱-۵-۱ متغیر مستقل                                                                                                             ۶

۲-۵-۱: متغیر وابسته                                                                                                 ۶

۶-۱٫محدودیت های تحقیق                                                                                                    ۷         

۸-۱٫انواع سرمایه                                                                                                                 ۸

۱-۸-۱:سرمایه انسانی                                                                                                           ۹

۲-۸-۱:سرمایه مالی                                                                                                             ۹

۳-۸-۱:سرمایه فیزیکی                                                                                                          ۹

۴-۸-۱:سرمایه اجتماعی                                                                                                        ۹

۹-۱ مقایسه مفهوم سرمایه با سرمایه اجتماعی                                                                             ۱۰

۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق                                                                      ۱۱

۱-۱۰-۱٫ سرمایه                                                                                                                  ۱۱

۲-۱۰-۱٫اعتماد                                                                                                                   ۱۲        

۳-۱۰-۱٫ روابط اجتماعی                                                                                                       ۱۳

۴-۱۰-۱٫ مشارکت اجتماعی                                                                                                   ۱۳

۵-۱۰-۱٫حمایت اجتماعی                                                                                                      ۱۴

۶-۱۰-۱٫انواع حمایت اجتماعی                                                                                               ۱۴

 ۷-۱۰-۱٫تعامل اجتماعی                                                                                                       ۱۵

۸-۱۰-۱٫انواع تعامل :                                                                                                           ۱۵

۹-۱۰-۱٫موقعیت                                                                                                                  ۱۶

۱۰-۱۰-۱٫موقعیت اجتماعی                                                                                                    ۱۶        

۱۱-۱۰-۱٫ شغل                                                                                                                   ۱۶

۱۲-۱۰-۱٫اشتغال                                                                                                                 ۱۶

۱۳-۱۰-۱٫موقعیت شغلی                                                                                                        ۱۶

فصل دوم:پیشینه تحقیق

۱-۲٫مقدمه                                                                                                                         ۱۹

۲-۲٫شناسایی واژه اجتماعی و واژه سرمایه در سرمایه اجتماعی                                                      ۱۹

۳-۲٫مباحث نظری در ارتباط با موضوع                                                                                     ۱۹

۱-۳-۲٫روابط رسمی                                                                                                             ۲۰

۲-۳-۲٫روابط غیر رسمی                                                                                                       ۲۰

۳-۳-۲٫ مبانی تنظیم روابط اجتماعی                                                                                         ۲۰        

۴-۳-۲٫مشارکت                                                                                                                  ۲۲

۵-۳-۲٫ ویژگیهای مشارکت                                                                                                   ۲۲

۶-۳-۲٫ شبکه                                                                                                                      ۲۳

۷-۳-۲٫شبکه های رسمی و غیر رسمی                                                                                       ۲۴        

۴-۳٫سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی                                                                                ۲۴

۵-۲٫تعاریف سرمایۀ اجتماعی                                                                                                 ۲۵

۱-۵-۲٫تعریف سرمایه اجتماعی از نظر فوکو یاما                                                                                    ۲۵

۲-۵-۲٫کلمن نیز سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند                                                          ۲۵

۳-۵-۲٫ تعریف سرمایه اجتماعی از نظر ساروخانی                                                                      ۲۵

۴-۵-۲٫تعریف سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام                                                                             ۲۵

۵-۵-۲٫ تعریف پیربوردیو از سرمایه اجتماعی                                                                             ۲۶

 ۶-۵-۲٫ تعریف پورتز از سرمایه اجتماعی                                                                                 ۲۶

۷-۵-۲٫ تعریف وکلاک از سرمایه اجتماعی                                                                                ۲۶

۸-۵-۲٫ تعریف بوبن و اونیکس از سرمایه اجتماعی                                                                     ۲۶

۲-۶٫جمع بندی تعاریف سرمایه اجتماعی                                                                                  ۲۶

۷-۲ . دیدگاه های نظری در زمینه سرمایه اجتماعی                                                                      ۲۷

دیدگاه های نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح جمع                                                                        ۲۷

۱-۷-۲٫ پیر بوردیو                                                                                                               ۲۷

۲-۷-۲ .فرانسیس فوکویاما                                                                                                     ۳۰

۳-۷-۲٫رابرت پاتنام                                                                                                                         ۳۱

۴-۷-۲٫جمیز کلمن                                                                                                              ۳۳        

۸-۲٫دیدگاه نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح فرد                                                              ۳۵

۱-۸-۲٫نان لین                                                                                                                    ۳۵

۹-۲٫تئوریهای سرمایۀ اجتماعی                                                                                               ۳۷

۱-۹-۲٫ تئوری پیوندهای ضعیف                                                                                              ۳۷

 ۲-۹-۲٫تئوری شکاف ساختاری                                                                                              ۳۷

۳-۹-۲٫تئوری منابع اجتماعی                                                                                                  ۳۸

۱۰-۲٫مقایسه رویکرد های نظری سرمایه اجتماعی                                                                        ۳۹

۱۱-۲٫ جمع بندی آراهای نظریه پردازهای سرمایه اجتماعی .                                                          ۴۱

۱۲-۲٫سرمایه اجتماعی چگونه بوجود می آید                                                                              ۴۲

۱-۱۲-۲٫عوامل نهادی                                                                                                           ۴۳

۲-۱۲-۲٫ عوامل خودجوش                                                                                                    ۴۴

۳-۱۲-۲ عوامل بیرونی                                                                                                          ۴۴

 ۴-۱۲-۲٫ عوامل طبیعی                                                                                                         ۴۵

۱۳-۲ . کارکردهای سرمایه اجتماعی                                                                                        ۴۵

۱-۱۳-۲: سرمایه اجتماعی ممکن است موفقیت تحصیلی را تسهیل نموده                                           ۴۵

۲-۱۳-۲٫ سرمایه اجتماعی به طرق مختلف بر میزان جرایم تاثیر دارد.                                               ۴۶

۵-۱۳-۲٫سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می نماید.                                  ۴۷

۱۴-۲٫مزایای و معایب استفاده از سرمایه اجتماعی                                                                       ۴۸

۱-۱۴-۲٫  مزایای سرمایه اجتماعی .                                                                                         ۴۸

۲-۱۴-۲٫معایب استفاده از سرمایه اجتماعی                                                                                ۴۹

۱۵-۲ .ابعاد سرمایه اجتماعی                                                                                                  ۵۰

۱-اعتماد                                                                                                                           ۵۱

۲-مشارکت سیاسی                                                                                                              ۵۲

 ۳- مشارکت و رهبری مدنی                                                                                                  ۵۳

۴- پیوندهای اجتماعی غیر رسمی                                                                                            ۵۲

۵- بخشش و روحیه داوطلبی                                                                                                  ۵۲

۶- مشارکت مذهبی                                                                                                              ۵۲

۸- عدالت در مشارکت مدنی                                                                                                  ۵۲

۸- تنوع معاشرتها و دوستی ها                                                                                                ۵۲

۱۶-۲ .جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی                                                                               ۵۳

۱۷-۲٫ منشاهای نوع دوستانه و ابزارانگارانه سرمایه اجتماعی                                                          ۵۴

۱-۱۷-۲٫ منشا های نوع دو ستانه سرمایه اجتماعی                                                                       ۵۴

۲-۱۷-۲٫ منشا ابزار انگارانه سرمایه اجتماعی                                                                              ۵۴

۱۸-۲٫ مولفه های سرمایه اجتماعی                                                                                           ۵۴

۱-۱۸-۲- بده بستان                                                                                                             ۵۵

۲-۱۸-۲- اعتماد                                                                                                                 ۵۵

۳-۱۸-۲ :  مشارکت در شبکه ها                                                                                              ۵۵

۴-۱۸-۲ : هنجارهای اجتماعی                                                                                                ۵۵

 ۱۹-۲٫بررسی سرمایه اجتماعی در ایران                                                                                    ۵۶

۲۰-۲  پیشینه تحقیق                                                                                                             ۵۷

۱-۲۰-۲  پیشینه داخلی                                                                                                         ۵۷

۲-۲۰-۲٫پیشینه خارجی                                                                                                         ۵۹

۲-۲۱-۲رهیافت نظری                                                                                                           ۶۱

۲-۲۲-۲جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق                                                                              ۶۱

۲۱-۲٫فرضیات تحقیق                                                                                                           ۶۷

۱-۲۱-۲٫ فرضیات اصلی                                                                                                       ۶۷

۲-۲۱-۲٫ فرضیات جزئی                                                                                                       ۶۷

مدل تحلیلی تحقیق                                                                                                               ۶۸

فصل سوم : روش شناسی

۱-۳٫ مقدمه                                                                                                                        ۷۰

۲-۳٫ جامعه آماری                                                                                                               ۷۰

۳- ۳٫ نمونه آماری                                                                                                               ۷۰

۴-۳٫ حجم نمونه                                                                                                                  ۷۰

۵-۳ . روش نمونه گیری                                                                                                        ۷۱

۶-۳٫ اعتبار و روایی تحقیق                                                                                                    ۷۱

۱-۶-۳٫ اعتبار تحقیق                                                                                                            ۷۱

۲-۶-۳٫پایایی تحقیق                                                                                                            ۷۱

۷-۳ :تعاریف مفاهیم                                                                                                            ۷۲

۷-۳ :تعاریف مفهومی متغیرهای مستقل                                                                                     ۷۲

۱-۷-۳ : سرمایه اجتماعی                                                                                                      ۷۲

۲-۷-۳ :سرمایه اجتماعی جمعی                                                                                              ۷۲

۳-۷-۳ : مشارکت اجتماعی                                                                                                    ۷۳

۴-۷-۳٫اعتماد اجتماعی                                                                                                         ۷۳

۵-۷-۳ : سرمایه اجتماعی فردی                                                                                              ۷۴

۶-۷-۳ : حمایت اجتماعی                                                                                                     ۷۴

۷-۷-۳ : سا ختار روابط اجتماعی                                                                                            ۷۵

۱-۸-۳ .موقعیت شغلی                                                                                                          ۷۵

۸-۳ .تعریف مفهومی متغیر وابسته                                                                                            ۷۵

۲-۸-۳ . شاغل                                                                                                                    ۷۶

 ۳-۸-۳ . موفقیت شغلی                                                                                                         ۷۶

۹-۳ .محیط پژوهش                                                                                                              ۷۷

۱-۹-۳٫روش گرد آوری اطلاعات                                                                                            ۷۷

۲-۹-۳ :ابزار گرددآوری اطلاعات                                                                                            ۷۷

۳-۹-۳ : روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                      ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴٫ توصیف داده ها                                                                                                            ۸۱

۱-۱-۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس جنسیت                                     ۸۱

۲-۱-۴ . توریع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه یر اساس سن                                         ۸۲

۳-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس رشته تحصیلی                            ۸۵

۴-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس تحصیلات مادر                         ۸۷

۵-۱-۴٫توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس تحصیلات پدر                              ۸۸

۶-۱-۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شغل والدین(مادر )                       ۸۹

۷-۱-۴ . توزیع دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس شغل والدین( پدر )                               ۹۰

۸-۱-۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان دوره ی کارشناسی ایـــذه بر اساس وضعیت تاهل                                     ۹۱

۹-۱-۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه بر اساس محل سکونت                             ۹۲

۱۰-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس نوع شغل                                ۹۳

۱۱-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان کارشناسی ایـــذه بر اساس وقت کار                                       ۹۴

نمودار شماره ۱۲-۱-۴٫ توزیع فراوانی  دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس محل کار              ۹۵

۱۳-۱-۴٫توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شیوه دستیابی به شغل                   ۹۶

۱۴-۱-۴ . توزیع  پراکندگی  نمره های ساعت کار دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                        ۹۸

۱۵-۱-۴٫ توزیع پراگندگی نمره های حمایت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                   ۱۰۰

۱۶-۱-۴٫ توزیع پراگندگی نمره های  مشارکت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                ۱۰۲

۱۷-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمره های اعتماد اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                     ۱۰۴

۱۸-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمرات تعامل اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                        ۱۰۶

۱۹-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمرات  ساختار روابط اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه                       ۱۰۷

۲۰-۱-۴ . توزیع پراکندگی نمرات سرمایه  اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه                    ۱۰۹

۲۱-۱-۴٫ توزیع پراکندگی  نمره های سرمایه فردی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                       ۱۱۱

۲۲-۱-۴ . توزیع پراکندگی نمره های موفقیت شغلی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                      ۱۱۲

۲-۴٫تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                    ۱۱۳

۱-۲-۴٫ رابطه بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و دستیابی به فرصت های شغلی                                    ۱۱۳

۲-۲-۴٫ رابطه بین اعتماد  اجتماعی دانشجویان  و موفقیت شغلی                                                     ۱۱۵

 ۴-۲-۳ .روابط بین مشارکت اجتماعی  و دستیابی به فرصت های شغلی                                            ۱۱۶

۴-۲-۴ . رابطه بین مشارکت اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی                                                   ۱۱۷

۴-۲-۵ . روابط بین تعامل اجتماعی و دستیابی به فرصت های شغلی                                                 ۱۱۸

۴-۲-۶ .بررسی رابطه تعامل اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی                                                    ۱۱۹

۴-۲-۷ .رابطه بین حمایت اجتماعی ودستیابی به فرصت های شغلی                                                  ۱۲۰

۴-۲-۸ . بررسی رابطه بین حمایت  اجتماعی افراد و موفقیت شغلی                                                  ۱۲۱

۴-۲-۹ . رابطه بین روابط اجتماعی و دستیابی به فرصتهای شغلی                                                     ۱۲۲

۴-۲-۱۰٫ رابطه بین ساختار  روابط  اجتماعی  و موفقیت شغلی دانشجویان                                         ۱۲۳

 

فصل پنجم:نتایج و بحث

بحث و نتیجه گیری                                                                                                              ۱۲۵

پیشنهادهای تحقیق                                                                                                               ۱۳۶

پیشنهادهای پژوهشی                                                                                                            ۱۳۶

منابع و مآخذ                                                                                                                      ۱۳۸

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول شماره ۱-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس جنسیت                              ۸۱

جدول شماره ۲-۱-۴ فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس سن                                          ۸۳

جدول شماره ۳-۱-۴ ، توریع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی براساس رشته تحصیلی                               ۸۵

جدول شماره ۴-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس  تحصیلات مادر                 ۸۷

جدول شماره ۴-۱-۵ . توزیع فراوانی دانشجویان  دوره کارشناسی ایـــذه براساس تخصیلات پدر                  ۸۸

جدول شماره ۶-۱-۴ ، توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شغل والدین ( مادر )           ۸۹

جدول شماره ۷-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شغل والدین (پدر)                ۹۰

جدول شماره ۸-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس وضعیت تاهل                      ۹۱

جدول شماره ۹-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه بر اساس محل سکونت                     ۹۲

جدول شماره ۱۰-۱-۴توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس نوع شغل                           ۹۳

جدول شماره ۱۱-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی  ایـــذه براساس وقت کار                        ۹۴

جدول شماره ۱۲- ۱- ۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه بر اساس محل کار                      ۹۶

جدول شماره ۱۳-۱ -۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان  دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس شیوه دستیابی به شغل       ۹۷

جدول شماره ۱۴-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمودار های ساعت کار دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                ۹۸

جدول شماره ۱۵-۱-۴٫توزیع پراکندگی نمره های حمایت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی                       ۱۰۱

جدول شماره ۱۶-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمره های مشارکت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی                    ۱۰۲

جدول شماره۱۷-۱-۴٫توزیع پراکندگی نمره های اعتماد اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه             ۱۰۴

جدول شماره ۱۸-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمرات تعامل اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی  ایـــذه               ۱۰۶

جدول شماره ۱۹-۱-۴ توزیع پراکندگی  نمرات ساختار روابط اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی                 ۱۰۷ 

۲۰-۱-۴٫ جدول توزیع پراکندگی نمرات سرمایه جمعی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه                          ۱۰۹

۲۱-۱-۴٫ جدول توزیع پراکندگی سرمایه فردی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                                     ۱۱۱

جدول شماره ۲۲-۱-۴ توزیع پراکندگی نمرات موفقیت شغلی دانشجویان  دوره کارشناسی ایـــذه                  ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

نمودار  ۱-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس جنسیت                                                ۸۱

نمودار ۲-۱-۴٫ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس سن                                          ۸۴

نمودار ۳-۱-۴ . توریع فراوانی دانشجویان  دوره کارشناسی براساس رشته تحصیلی                                       ۸۶

نمودار شماره ۴-۱-۴ . توریع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس تحصیلات مادر                  ۸۷

نمودار ۵-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس تحصیلات پدر                           ۸۸

نمودار شماره ۶-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شغل والدین ( مادر)              ۸۹

نمودار ۷-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس شغل والدین(پدر)                        ۹۰

نمودار شماره ۸-۱-۴٫ توزیع فراوانی دوره ی  کارشناسی ایـــذه براساس وضعیت تاهل                               ۹۱

نمودارشماره ۹-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه بر اساس محل سکونت                      ۹۲

نمودار  شماره ۱۰-۱-۴  توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه براساس نوع شغل                        ۹۳

نمودار شماره ۱۱-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه بر اساس وقت کار                        ۹۴

نمودار شماره ۱۲-۱-۴ . توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی  ایـــذه براساس محل کار                      ۹۵

نمودار شماره ۱۳-۱-۴ توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس شیوه دستیابی به  شغل                    ۹۷

نمودار شماره ۱۴-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمره های ساعت کار دانشجویان  دوره کارشناسی ایـــذه                 ۹۹

نمودار شماره ۱۵ -۱- ۴ . توزیع  پراکندگی حمایت اجنماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه                   ۱۰۱

نمودار شماره ۱۶-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمره های مشارکت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی  ایـــذه        ۱۰۳

نمودار شماره۱۷-۱-۴٫توزیع پراکندگی نمره های اعتماد اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی ایـــذه              ۱۰۵

نمودار شماره ۱۸-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمرات تعامل اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه               ۱۰۶

نمودار شماره ۱۹-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمرات  ساختار روابط اجتماعی دانشجویان                                     ۱۰۸

نمودار شماره ۲۰-۱-۴٫توزیع پراکندگی نمرات سرمایه اجتماعی  دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه              ۱۱۰

نمودار شماره ۲۱-۱-۴٫ توزیع فراوانی نمرات سرمایه  اجتماعی فردی  دانشجویان دوره کار شناسی ایـــذه       ۱۱۱

نمودار شماره ۲۲-۱-۴٫ توزیع پراکندگی نمره های موفقیت  شغلی دانشجویان کارشناسی ایـــذه                     ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده تحقیق:

یکی از مسائل جامعه ما بیکاری جوانان ، خصوصا جوانان تحصیل کرده های دانشگاهی می باشد ، در شور ما تعداد زیادی از فازغ التحصیلان دانشگاهی پس از فراغت از تحصیل با مشکل یافتن شغل مواجه اند . دست یابی به فرصتهای شغلی و موفقیت شغلی تنها به تلاشهای فردی ، تخصص ، استعداد فردی وابسته نیست بلکه میزان سرمایه اجتماعی  نیز بر موقعیت شغلی افراد تاثیر می گذارد.

در چهار نظری تحقیق : از نظریه های پیر بوردیو ، فرانسیس فوکویاما ، رابرت پاتنام و جمیزکلمن که آنها را در قالب سرمایه اجتماعی جمعی دسته بندی کرده ایم و همچنین از نظریات نان لین که در قالب سرمایه اجتماعی فردی بیان شده، استفاده شده است .

این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان شاغل دانشگاههای ایذه (۸۰۰۰) نفر تشکیل می دهند حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۱ نفر مشخص گردیدند . جمع آوری گردید و روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری غیر احتمال سهمیه ای می باشد .

نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر موقعیت شغلی تاثیر می گذارد بطوریکه در ابعاد سرمایه اجتماعی جمعی

( اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی )  رابطه معنی داری بین اعتماد  اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر دست یابی به فرصتهای شغلی مشاهده گردید بنابراین نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی جمعی دست یابی به  فرصتهای شغلی تاثیر می گذارد ولی در زمینه موفقیت شغلی هر دو ( مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) تاثیر ندارند و رابطه معنی داری مشاهد نگردید اما سرمایه اجتماعی فردی که شامل ابعاد تعامل اجتماعی و حمایت اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی می باشد.تعامل اجتماعی نیز بر دستیابی به فرصتهای شغلی تاثیر می گذارد و رابطه معنی داری بین آنها مشاهده گردید. ولی در زمینه موفقیت شغلی رابطه معنی داری مشاهده نگردید و در زمینه حمایت اجتماعی هم بر فرصتهای شغلی و موفقیت شغلی رابطه معنی داری مشاهده گردید ولی در زمینه ساختار روابط اجتماعی هم بر فرصتهای شغلی و هم بر موفقیت شغلی رابطه معنی داری مشاهده نگردید .

کلید واژه ها : سرمایه اجتماعی ، موقعیت شغلی ، دانشجویان.

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران