برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

مکانیزم ساخت، اجرا و برآورد هزینه در سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول-   کلیات

۱-۱     مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱

۱-۲     تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………….   ۳

۱-۳     ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبک …………………………………………………….   ۵

۱-۴     گستره ……………………………………………………………………………………………………………………………….   ۸

۱-۵     تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶     مبانی تحلیل و بارگذاری …………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷     مبانی طراحی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۸     استانداردهای مشخصات و آزمایش ها …………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۹     علایم، نشانه و آحاد …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۱۰   دیدگاه های اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم- مقررات کلی ارایه طرح

۲-۱     ارایه طرح، محاسبات، نقشه ها و مدارک فنی ………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲     نظارت و بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳     آزمایش بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل سوم-   بتن پاشیده

۳-۱     کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۲     آزمایش های مصالح بتن پاشیده ……………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۳     سیمان …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴     سنگدانه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۳-۵     آب …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۶     مواد افزودنی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۷     عمل آوری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۸     انبارش و نگهداری مصالح بتن پاشیده …………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۹     کنترل و بازرسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۳-۱۰   مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن پاشیده ………………………………………………………………. ۲۵

۳-۱۱   آزمایش ها و معیارهای پذیرش بتن پاشیده …………………………………………………………………. ۲۶

فصل چهارم-   فولاد

۴-۱    کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۲     انواع ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۳     روش های آزمایشی و استانداردها …………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۴     نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۵     معیارهای پذیرش ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۶     انبارش ونگهداری …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

فصل پنجم-   هسته عایق

۵-۱     کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۵-۲     مشخصات فنی ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

فصل ششم-   پانل

۶- ۱   گستره ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۶-۲     پانل های دیواری …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۶-۳     پانل های سقفی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۶-۴     روش ساخت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۶-۵     آرایش پانل ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۶-۶     انتظام مدولی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۶-۷     رواداری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۶-۸     حمل و نقل، انبارش و نگهداری پانل ……………………………………………………………………………… ۴۵

فصل هفتم-   روش های تحلیل

۷-۱     کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۷-۲     بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۷-۳     ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۷-۴     حداکثر ارتفاع مجاز ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۷-۵     اصول تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۷-۶     مشخصات مصالح ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۷-۷     زمان تناوب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل هشتم-   مبانی طراحی

۸-۱     کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۸-۲     طراحی معماری ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۸-۳     مبانی طراحی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۸-۴     طراحی پانل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۸-۵     طراحی بازشو ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل نهم-   اتصالات

۹-۱     کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۹-۲     طراحی اتصالات ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

 

فصل دهم-   رفتار لرزه ای و ضوابط ویژه در برابر زلزله

۱۰-۱   کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۰-۲   پارامترهای طراحی لرزه ای ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۱۰-۳   مشخصات مصالح ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۱۰-۴   کلاف بندی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

فصل یازدهم-   ملاحظات اجرایی و جزییات ساخت و نصب

۱۱-۱   کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱۱-۲   روش ها و اجرا و کنترل کیفیت ……………………………………………………………………………………….. ۶۵

۱۱-۳   رواداری ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۱۱-۴   نصب و اجرای سقف پانلی ………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۱۱-۵   بتن پاشی و بتن ریزی دیوارها و سقف ها ……………………………………………………………………….. ۷۵

۱۱-۶   بتن پاشی در شرایط ویژه …………………………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل دوازدهم-   موارد ویژه

۱۲-۱   کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۱۲-۲  پانل های غیرباربر ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۱۲-۳   سازه پانلی با سختی متغیر در ارتفاع ……………………………………………………………………………….. ۸۵

۱۲-۴ استفاده از پانل ها به عنوان اعضای باربر جانبی در قاب های سازه ای …………………………… ۸۶

فصل سیزدهم-   کنترل و نظارت

۱۳-۱   کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۱۳-۲   سیاهه های وارسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

 

 

فصل چهاردهم-   مشخصات صوتی حرارتی پانل

۱۴-۱   کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۱۴-۲   بررسی و تعیین مشخصات صوتی ……………………………………………………………………………………. ۸۹

۱۴-۳   بررسی و تعیین مشخصات حرارتی …………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل پانزدهم-   ایمنی

۱۵-۱   کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۱۵-۲   ضوابط ایمنی ویژه سیستم های پانلی ……………………………………………………………………………. ۹۷

فصل شانزدهم-   برآوردهای مالی

۱۶-۱   کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۱۶-۲   هزینه مواد اولیه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۱۶-۳  هزینه تجهیزات و ماشین آلات فرآیند …………………………………………………………………………… ۱۰۰

۱۶-۴   هزینه احداث ساختمانها و عملیات عمرانی واحد تولیدی …………………………………………….. ۱۰۰

۱۶-۵  هزینه تاسیسات زیر بنایی و تجهیزات حمل و نقل ………………………………………………………. ۱۰۱

۱۶-۶    هزینه نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

هزینه…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ لوازم اداری و ۱۶-۷   دفتری

۱۶ـ۸    هزینه‌های قبل از بهره برداری و سایر هزینه‌ها……………………………………………………………….. ۱۰۴

۱۶-۹    تعیین سرمایه‌گذاریهای ثابت ………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۱۶-۱۰ محاسبه سرمایه در گردش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۱۶-۱۱ محاسبه سرمایه‌گذاری کل ……………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۱۶-۱۲ محاسبه هزینه تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۱۶-۱۳ محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری …………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۱۶-۱۴ محاسبه هزینه‌های استهلاک ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۱۶-۱۵ محاسبه هزینه‌های عملیاتی …………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۱۶-۱۶ قیمت تمام شده محصول و تفکیک هزینه‌های ثابت و متغییر …………………………………….. ۱۰۷

۱۶ـ۱۷ـ محاسبه قیمت تمام شده تولید …………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران