برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار نویسه خوانی نوری‬‬‬‬ Optical Character Recognition

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار نویسه خوانی نوری‬‬‬‬

Optical Character

Recognition

چکیده

فرض کنید که ما متنی را روی کاغذ داریم و می‌خواهیم آن را وارد رایانه کنیم. اولین روشی که به ذهن می‌رسد این است که متن را به تایپیست بدهیم تا با کامپیوتر تایپ کند. اما آیا می‌شود عین همان متن را وارد رایانه کنیم تا نیازی به تایپ نباشد؟

البته دستگاه اسکنرمی‌تواند تصویری از آن متن را وارد رایانه کند، تا اینجا بخشی از مشکل ما حل شده است. اما رایانه که نه عقلی دارد و نه «زبان» می‌فهمد، نمی‌تواند حروف و کلمات را از هم تشخیص دهد.

مثلاً اگر از کامپیوتر بخواهیم به ما بگوید که در متن اسکن‌شده کلمه «علی» چند بار آمده است، بی‌آنکه شرمنده شود، می‌گوید نمی‌توانم تشخیص بدهم! در واقع این «تصویر دیجیتال‌شده» باید به «تصویر قابل پردازش» تبدیل شود. هدف اصلی OCR(Optical Character Reader)پرداختن به این موضوع است.

کلمات کلیدی:ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری، ﻓﺮمﺧﻮانﻫﺎ، ﻧﺖﺧﻮانﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲﺧﻮدﻛﺎر

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان                                                             ﺷﻤﺎرهﺻﻔﺤﻪ

فصلاول. ۲

۱ – ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲

فصلدوم. ۲

۲ – ﻣﺰاﻳﺎوﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎیﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۴

۲-۱- ورودداده ۵

۲-۲- ورودﻣﺘﻦ ۵

۲-۳- ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزیﻓﺮآﻳﻨﺪ ۵

۲-۴- ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲاﺳﻨﺎد ۶

۲-۵- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدﻳﺠﻴﺘﺎل ۷

۲-۶- ﻛﻨﺘﺮلﺗﺮاﻓﻴﻚ ۷

۲-۷- ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیاﻣﻨﻴﺘﻲ ۸

۲-۸- ﺗﺒﺪﻳﻞﻣﺘﻦﺑﻪﺻﺤﺒﺖ ۸

۲-۹- ﻓﺮمﺧﻮانﻫﺎ ۸

۲-۱۰- ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲﺧﻮدﻛﺎر ۹

۲-۱۱- ﻧﺖﺧﻮانﻫﺎ ۹

فصلسوم. ۹

۳ – ﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖﺳﻴﺴﺘﻢﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮان ۱۰

فصلچهارم. ۱۱

۴ – ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۱۲

۴-۱- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﻻﺗﻴﻦ ۱۲

۴-۱-۱- ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری – ﻧﺴﻞﻧﺨﺴﺖ ۱۳

۴-۱-۲- ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری- ﻧﺴﻞدوم ۱۳

۴-۱-۳- ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﻧﺴﻞﺳﻮم ۱۴

۴-۱-۴- ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریاﻣﺮوزی ۱۴

۴-۲- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻋﺮﺑﻲ ۱۶

۴-۳- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﻓﺎرﺳﻲ ۱۷

فصلپنجم. ۲۰

۵ – ﭼﺎﻟﺶﻫﺎیزﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲﺑﺎروﻳﻜﺮدﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۲۰

فصلششم. ۲۳

۶ – اﻧﻮاعﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۲۵

فصلهفتم. ۲۷

۷ – اﺟﺰایاﺻﻠﻲﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﺑﺎروﻳﻜﺮدﻓﺎرﺳﻲ ۲۸

۷-۱- ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪیﺑﻴﺮوﻧﻲ ۲۸

۷-۲- ﭘﻴﺶﭘﺮدازش ۲۹

۷-۲-۱- ﻛﺎﻫﺶﻧﻮﻳﺰواﻓﺰاﻳﺶﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۹

۷-۲-۲- ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰهﻛﺮدنﻛﺠﻲﻣﺘﻦواﺳﺘﺨﺮاجﺧﻄﻮطزﻣﻴﻨﻪ ۳۱

۷-۲-۳- ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰهﻛﺮدنارﻳﺐﺷﺪﮔﻲ ۳۳

۷-۲-۴- ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰهﻛﺮدن (ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻘﻴﺎسدادن) اﻧﺪازه ۳۳

۷-۲-۵- ﻫﻤﻮارﺳﺎزیﻛﺎﻧﺘﻮر ۳۳

۷-۲-۶- آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﻴﺮیودوﮔﺎﻧﻲ (دوﺳﻄﺤﻲ) ﻛﺮدنﺗﺼﻮﻳﺮﻣﺘﻦ ۳۴

۷-۲-۷- ﻧﺎزکﺳﺎزی ۳۵

۷-۲-۸- ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲﺧﻂ،زﺑﺎنوﻓﻮﻧﺖ ۳۸

۷-۳- ﺟﺪاﺳﺎزیوﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪیدروﻧﻲ ۳۸

۷-۳-۱- ﺟﺪاﺳﺎزیﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺠﻤﻮعﻓﻮاﺻﻞ ۴۰

۷-۳-۲- ﺟﺪاﺳﺎزیﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﻤﺎیاﻓﻘﻲ ۴۰

۷-۳-۳- ﺟﺪاﺳﺎزیﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﻤﺎیﺿﺨﺎﻣﺖ ۴۱

۷-۳-۴- ﺟﺪاﺳﺎزیﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﻤﺎیﻗﺎﺋﻢ ۴۲

۷-۴- ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ( اﺳﺘﺨﺮاجوﻳﮋﮔﻲﻫﺎ) ۴۲

۷-۴-۱- ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎیﺷﻜﻠﻲ ۴۴

۷-۴-۲- ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎیﻛﺎرﺑﺮدی ۴۴

۷-۴-۳- ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎیﺗﻄﺎﺑﻖﻗﺎﻟﺒﻲوﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ۴۵

۷-۴-۴- ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎیﺑﺮاﺳﺎسوﻳﮋﮔﻲ ۴۵

۷-۴-۴-۱- ﺗﻮزﻳﻊﻧﻘﺎط ۴۶

۷-۴-۴-۲- ﺗﺤﻠﻴﻞﺳﺎﺧﺘﺎری ۴۷

۷-۵- ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲودﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ۴۷

۷-۵-۱- روشﻫﺎیﺗﺌﻮریﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ۴۸

۷-۵-۱-۱- ﺗﻄﺎﺑﻖ ۴۸

۷-۵-۱-۲- دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻛﻨﻨﺪهﻫﺎیآﻣﺎری ۴۹

۷-۵-۱-۳- ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﻋﺼﺒﻲ ۴۹

۷-۵-۲- روشﻫﺎیﺳﺎﺧﺘﺎری ۵۰

۷-۵-۳- روشﻫﺎیﻧﺤﻮی ۵۰

۷-۶- ﭘﺲﭘﺮدازش ۵۰

۷-۶-۱- ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ۵۰

فصلهشتم. ۵۰

۸ – ﻛﺎرﻫﺎیاﻧﺠﺎمﺷﺪه ۵۱

۸-۱- ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎیﺗﺠﺎریﻻﺗﻴﻦ ۵۱

۸-۲- ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎیﺗﺠﺎریﻋﺮﺑﻲ ۵۳

۸-۳- ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎیﺗﺠﺎریﻓﺎرﺳﻲ ۵۵

۸-۳-۱- ﻧﺮم­اﻓﺰارﺳﭙﻨﺘﺎ ۵۶

۸-۳-۲- ﻧﺮم­اﻓﺰارﺧﻮدﻧﮕﺎر ۵۷

۸-۳-۳- ﺗﺸﺨﻴﺺدﻫﻨﺪهﻣﺘﻦروژاوه ۵۷

فصلنهم. ۵۷

۹ – ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎیﻻزمﺑﺮایارزﻳﺎﺑﻲ ۵۸

۹-۱- ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎیﻳﻚﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﺧﻮب ۵۹

۹-۱-۱- ﻣﻨﻄﺒﻖﺑﻮدنﺑﺮﻧﻴﺎزﻛﺎرﺑﺮان ۶۰

۹-۱-۲- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاﺳﺘﻔﺎدهآﺳﺎن ۶۰

۹-۱-۳- دردﺳﺘﺮسﺑﻮدن ۶۰

۹-۲- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎ ۶۱

۹-۳- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎیﻣﻄﺮح ۶۴

۹-۳-۱- مجموعهدادهدانشگاهواشنگتن(UW-III) 64

۹-۳-۲- مجموعهدادهعربیERIM(EnvironmentalResearchInstitute) 65

۹-۳-۲-۱- ﻓﺮﻣﺖﻗﺎﻟﺐﺗﺼﻮﻳﺮ ۶۶

۹-۳-۲-۲- ﻓﺮﻣﺖﻓﺎﻳﻞﻫﺎیﺗﻮﺻﻴﻒﮔﺮ ۶۶

۹-۳-۳- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهاوﻟﻮ ۶۷

۹-۳-۴- مجموعهدادهAl-Isra. 68

۹-۳-۵- مجموعهدادهArab_CENPARMI 68

۹-۳-۶- مجموعهدادهIFN/ENIT.. 69

۹-۳-۷- مجموعهدادهARABASE.. 70

۹-۳-۸- مجموعهدادهIFHCDB.. 70

۹-۳-۹- مجموعهدادهFarsi_CENPARMI 72

۹-۳-۱۰- مجموعهدادهOn line_TMU.. 73

۹-۳-۱۱- مجموعهدادهHODA Farsi Digital 75

۹-۴- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهدﺳﺘﻨﻮﻳﺲﺑﺮایﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریزﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ ۷۵

۹-۴-۱- اﻧﻮاعﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎیدﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ۷۶

۹-۴-۱-۱- دادهﺗﺎﻳﭙﻲودﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ۷۶

۹-۴-۱-۲- دادهﺑﺮﺧﻂوﺑﺮونﺧﻂ ۷۶

۹-۴-۱-۳- دادهﻣﻘﻴﺪوﺑﺪونﻗﻴﺪ ۷۷

۹-۴-۱-۴- ارﻗﺎموﺣﺮوفﮔﺴﺴﺘﻪ ۷۹

۹-۴-۱-۵- رﺷﺘﻪایازارﻗﺎم ۷۹

۹-۴-۱-۶- زﻳﺮ­ﻛﻠﻤﺎت ۸۰

۹-۴-۱-۷- ﻛﻠﻤﺎت ۸۰

۹-۴-۱-۸- ﺟﻤﻼتوﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ ۸۱

۹-۴-۲- اﻃﻼﻋﺎتﻣﺸﺨﺼﻪدادهﻫﺎ ۸۱

۹-۴-۲-۱- اﻃﻼﻋﺎتﻣﺸﺨﺼﻪدادهﻫﺎیﺑﺮونﺧﻂ ۸۲

۹-۵- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﺗﺎﻳﭙﻲﺑﺮایﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریزﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ ۸۵

۹-۵-۱- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهاﺳﻨﺎد ۸۵

۹-۵-۲- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهزﻳﺮﻛﻠﻤﺎت ۸۵

۹-۵-۳- مجموعهدادهPDF.. 86

۹-۵-۴- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﺳﺎﺧﺘﺎر ۸۷

۹-۵-۵- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎیﺟﺪاولوﻓﺮمﻫﺎ ۸۷

۹-۵-۶- ﺣﺠﻢﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ۸۸

فصلدهم. ۸۶

۱۰ – ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎیارزﻳﺎﺑﻲ ۸۷

۱۰-۱- ﻧﺮم­اﻓﺰارPinkPanther. 87

۱۰-۲- ﻧﺮم­اﻓﺰارIlluminator. 87

۱۰-۳- ﻣﺮورﮔﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهداﻧﺸﮕﺎهOulu. 88

فصلیازدهم. ۸۹

۱۱ – ارزﻳﺎﺑﻲﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۹۰

فصلدوازدهم. ۹۱

نتیجهگیری ۹۱

۲۱ – ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ۹۲

مراجع ۹۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

ﻋﻨﻮان                                                             ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻜﻞ (۱-۲)ﻧﻤﻮﻧﻪایازﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲآدرسوﻛﺪپستی ۶

ﺷﻜﻞ (۲-۲)راﺑﻂﮔﺮاﻓﻴﻜﻲﻳﻚﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲﭘﻼکﺧﻮدرو ۸

ﺷﻜﻞ (۳-۲) ﻧﻤﻮﻧﻪایازﻳﻚﻓﺮمﺛﺒﺖﻧﺎمﻛﻨﻜﻮرﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ۹

ﺷﻜﻞ (۱-۵)ﺑﺮﺧﻲوﻳﮋﮔﻲﻫﺎیﻧﮕﺎرشﻓﺎرﺳﻲ ۲۱

ﺷﻜﻞ (۲-۵) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲازادﻏﺎمﺣﺮوفﻣﺠﺎوردرﻣﺘﻮندﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ۲۳

ﺷﻜﻞ (۱-۶)اﻧﻮاعﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریازﻟﺤﺎظﻧﻮعورودی ۲۶

ﺷﻜﻞ (۱-۷) ﺑﺨﺶﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﻳﻚﺳﻴﺴﺘﻢﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۲۸

ﺷﻜﻞ  (۲-۷) ﻳﻚﻣﺘﻦﻓﺎرﺳﻲﻛﻪﺑﻪﺻﻮرتﻛﺞاﺳﻜﻦﺷﺪهاﺳﺖ. ۳۲

ﺷﻜﻞ  (۳-۷) اﻋﻤﺎلﻳﻚاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﻤﻮارﺳﺎزیﻛﺎﻧﺘﻮرﺑﺮﻣﺘﻦ. ۳۴

ﺷﻜﻞ  (۴-۷) ﻳﺎﻓﺘﻦﻣﻘﺪارTازرویﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ۳۵

شکل (۵-۷) هشتهمسایگیبراینقطهp1. 36

شکل (۶-۷) نمونه­ایازهشتهمسایگیحولنقطهp1. N(P)=4وS(P1)=3. 36

ﺷﻜﻞ  (۷-۷) ﻧﺘﻴﺠﻪاﻋﻤﺎلاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﺑﺮرویﻳﻚﻛﻠﻤﻪدستنویس. ۳۷

ﺷﻜﻞ  (۸-۷) ﻧﺘﻴﺠﻪاﻋﻤﺎلاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻧﺎزکﺳﺎزیﺑﺮرویﻳﻚﻋﺒﺎرتﺗﺎﻳﭙﻲ. ۳۸

ﺷﻜﻞ  (۹-۷) ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪیﻳﻚﻛﻠﻤﻪﺑﻪﺣﺮوف ۳۹

ﺷﻜﻞ  (۱۰-۷) اﺳﺘﻔﺎدهازاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻣﺠﻤﻮعﻓﻮاﺻﻞﺑﺮایﺟﺪاﺳﺎزیﺣﺮوف ۴۰

ﺷﻜﻞ  (۱۱-۷) ﺟﺪاﺳﺎزیﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﻤﺎیاﻓﻘﻲ ۴۱

ﺷﻜﻞ  (۱۲-۷) اﻟﻒ. ﻧﻴﻢرخﺑﺎﻻب. ﻧﻴﻢرخﭘﺎﻳﻴﻦج. ﻧﻤﺎیﺿﺨﺎﻣﺖ ۴۲

ﺷﻜﻞ (۱۳-۷) ﻧﻤﺎﻫﺎیﻗﺎﺋﻢ ۱pو ۲pﺑﺮایﻳﻚﺟﻤﻠﻪ. ۴۲

ﺷﻜﻞ  (۱۴-۷) اﻟﻒ. ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﺎﻛﺴﺘﺮیﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه ۴۳

ﺷﻜﻞ  (۱۵-۷) ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪی ۴۶

ﺷﻜﻞ  (۱۶-۷) ﺗﻮﺻﻴﻒﮔﺮﻫﺎیﺑﻴﻀﻮیﻓﻮرﻳﻪ ۴۷

شکل (۱۷-۷) پارهخط­هایحاصلازحروفبزرگH،N،F.. 47

شکل(۱-۸) :نماییازمحیطنرم­افزارOmnipage V.51. ب:نماییازمحیطنرم­افزارFineReader. 52

شکل(۲-۸) نماییازمحیطنرم­افزارMicrosoftOfficeDocumentImaging. 53

ﺷﻜﻞ (۳-۸) ﻧﻤﺎﻳﻲازﻣﺤﻴﻂﻧﺮم­اﻓﺰارAutomaticReaderﺷﺮﻛﺖﺻﺨﺮه ۵۵

ﺷﻜﻞ (۴-۸) ﻧﻤﺎﻳﻲازﻣﺤﻴﻂﻧﺮم­اﻓﺰارآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺳﭙﻨﺘﺎ ۵۷

ﺷﻜﻞ (۱-۹) ﺳﺎﺧﺘﺎرﻛﻠﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ۶۲

شکل(۲-۹) مثالیازیکیازچکهایموجوددرمجموعهدادهCENPARMI 69

ﺷﻜﻞ (۳-۹) ﻗﺴﻤﺖﻣﺒﻠﻎﭼﻚﻛﻪﺑﺼﻮرتﺣﺮوفﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ ۶۹

ﺷﻜﻞ (۴-۹) ﻗﺴﻤﺖﻣﺒﻠﻎﭼﻚﻛﻪﺑﺼﻮرتﻋﺪدیﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ ۶۹

شکل(۵-۹) فرمتهیهشدهبرایجمعآوریمجموعهدادهIFN/ENIT.. 70

شکل(۶-۹) نمونهفرماستفادهشدهبرایجمعآوریاطلاعاتدرمجموعهدادهIFHCDB.. 71

شکل(۷-۹) چندنمونهازحروفوارقاممجموعهدادهIFHCDB.. 72

شکل(۸-۹) چندنمونهازداده­هایمجموعهFarsi_CENPARMI 72

شکل(۹-۹)چندنمونهاززیرکلماتجمعآوریشدهدرمجموعهدادهTMU_online. 74

ﺷﻜﻞ (۱۰-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲازﮔﻮﻧﻪﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎیﻓﺎرﺳﻲ ۷۶

ﺷﻜﻞ (۱۱-۹) ﻧﻤﺎیﻛﻠﻲازﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺑﺮﺧﻂوﺑﺮونﺧﻂ ۷۷

ﺷﻜﻞ (۱۲-۹) ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیﻳﻚﻣﺘﻦﻻﺗﻴﻦﺑﺮﺣﺴﺐﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲوﻣﻴﺰاناﻋﻤﺎلﻣﺤﺪودﻳﺖدرﻧﺤﻮهﻧﮕﺎرش ۷۷

ﺷﻜﻞ (۱۳-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪایازﻧﻮﺷﺘﺎرﻣﻘﻴﺪﻓﺎرﺳﻲ ۷۸

ﺷﻜﻞ (۱۴-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮلدرﻳﻚﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻘﻴﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺣﺮوفﺑﺮﺧﻂﻻﺗﻴﻦ ۷۸

ﺷﻜﻞ (۱۵-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲازارﻗﺎمﺑﻪﻫﻢﭼﺴﺒﻴﺪهدررﺷﺘﻪایازارﻗﺎم ۸۰

ﺷﻜﻞ (۱۶-۹) ﺷﻜﻞﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺣﺮوفﻳﻜﺴﺎندرﻛﻠﻤﺎتﻣﺘﻔﺎوت ۸۰

ﺷﻜﻞ (۱۷-۹) ﺗﻮﺻﻴﻒﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲﻳﻚﻛﺘﺎب ۸۲

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﺟﺪول (۱-۴) ﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری) –Aﺑﺎﻻﻳﻲ) وﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریB–(ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ) ۱۴

ﺟﺪول (۲-۴) ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﻣﺨﺘﺼﺮﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮری ۱۵

ﺟﺪول (۳-۴) وﺿﻌﻴﺖﻛﻨﻮﻧﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدرزﻣﻴﻨﻪﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﻻﺗﻴﻦ ۱۵

ﺟﺪول (۴-۴) ﺻﺤﺖﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺨﺶﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺮم­اﻓﺰار ۱۹

ﺟﺪول (۱-۵) ﺗﺮﻛﻴﺐﻗﺮارﮔﻴﺮیﻧﻘﺎطوﺗﺸﺎﺑﻪﺣﺮوفدرزﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ ۲۱

ﺟﺪول (۲-۵) ﺷﻜﻞﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺣﺮوفاﻟﻔﺒﺎیﻓﺎرﺳﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺤﻞﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦآنﻫﺎدرزﻳﺮﻛﻠﻤﻪ ۲۳

ﺟﺪول  (۱-۷) روشﻫﺎیﻣﻌﻤﻮلاﺳﺘﺨﺮاجوﻳﮋﮔﻲﻫﺎﺑﺮایاﻧﻮاعﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺼﻮﻳﺮ ۴۳

ﺟﺪول  (۲-۷) ارزﻳﺎﺑﻲﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎیاﺳﺘﺨﺮاجوﻳﮋﮔﻲﻫﺎ. ۴۵

ﺟﺪول  (۱-۸) ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎیﺗﺠﺎریﻧﻮﻳﺴﻪﺧﻮانﻧﻮریﻻﺗﻴﻦ. ۵۲

ﺟﺪول (۱-۹) ﺗﻨﻮعوﺣﺠﻢﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهاوﻟﻮ ۶۷

ﺟﺪول (۲-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪایازﻛﻠﻤﺎتوﺗﻌﺪادﺗﻜﺮارآنﻫﺎﻛﻪازﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲروزﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه­اﻧﺪ ۷۴

ﺟﺪول (۳-۹) ﻧﻤﻮﻧﻪایاززﻳﺮﻛﻠﻤﺎتوﺗﻌﺪادﺗﻜﺮارآنﻫﺎﻛﻪازﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲروزﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه­اﻧﺪ ۷۴

ﺟﺪول (۴-۹) ﺣﺠﻢﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ۸۸

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )