برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و … ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X۲ . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده

فصل اول- کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسأله……………………………………………………………………………………. ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………….. ۸

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یکم- خانواده………………………………………………………………….. ۱۲

تعریف خانواده…………………………………………………………………………….. ۱۴

اهمیت خانواده…………………………………………………………………………….. ۱۶

گفتار دوم – آسیبهای خانواده……………………………………………… ۱۹

اختلاف خانوادگی…………………………………………………………………………… ۲۲

خشونت خانوادگی…………………………………………………………………………… ۲۴

تجاوز جنسی علیه زنان……………………………………………………………… ۲۶

تجاوز جنسی علیه کودکان…………………………………………………………. ۲۹

فقر و انحرافات اجتماعی…………………………………………………………. ۳۰

طلاق و انحراف……………………………………………………………………………….. ۳۶

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان……………………………………….. ۴۲

بزهکاری یکی از افراد خانواده……………………………………………. ۴۴

گفتار سوم- روسپیگری……………………………………………………………….. ۴۶

تعریف فحشا و روسپیگری…………………………………………………………… ۴۶

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی…………….. ۴۸

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران………………………………. ۵۴

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری………………………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار چهارم- مبانی نظری …………………………………………………….. ۶۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۶۱

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی…………………………………………………….. ۶۳

نظریه کنترل…………………………………………………………………………………. ۶۳

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی………………………………………………… ۶۴

ساترلند و پیوند افتراقی………………………………………………………. ۶۸

نی و نظریه روابط خانوادگی………………………………………………….. ۷۲

تئوری کنترل متعادل ……………………………………………………………….. ۷۶

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی…………………………………………. ۷۷

ثورن بری و نظریه تکاملی………………………………………………………. ۸۰

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا……………………………………………. ۸۴

نظریه دین و مذهب………………………………………………………………………. ۸۵

تئوری امیل دورکیم……………………………………………………………………. ۸۷

نظریه مارکس ……………………………… ۸۸

ب) تئوریهای روانشناسی…………………………………………………………… ۸۹

تئوری سالیوان…………………………………………………………………………….. ۸۹

تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز…………….. ۹۰

روان‌شناسی فانون (Fanon) ……………………………………………………….. ۹۰

نظریه درماندگی آموخته شده………………………………………………….. ۹۱

چارچوب نظری تحقیق ………………………… ۹۲

مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………… ۹۴

مروری بر تحقیقات………………………………………………………………………. ۹۵

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۰۴

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

روش تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰۷

روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ۱۰۸

جامعه آماری…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………….. ۱۱۰

تعریف مفاهیم تحقیق………………………………………………………………….. ۱۱۱

سطح سنجش متغیرها………………………………………………………………………. ۱۱۷

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………….. ۱۱۹

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- جداول توصیفی…………………………. ۱۲۲

۴-۲- جداول تبیینی و آزمون فرضیات……………. ۱۳۳

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

۵-۱- نتایج توصیفی…………………………. ۱۴۳

۵-۲- نتایج تبیینی…………………………. ۱۴۵

بحث و نتیجه گیری………………………….. ۱۶۲

پیشنهادات………………………………… ۱۶۷

محدودیت های پژوهش…………………………. ۱۶۹

منابع و ماخذ …………………………….. ۱۷۰

پیوست

پرسشنامه

پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا

پیش نمایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان