برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه بررسی رابطه بین فقر خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان در شهر ایذه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۱

۱-۱- تعریف موضوع……………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………. ۳

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴-۲- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۶- تعریف واژگان…………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: مبانی و ادبیات پژوهش……………………………………………………………… ۸

۲-۱- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی…………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۱- عوامل فردی…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱-۲- عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۱-۳-  عامل همسالان……………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۴- عوامل آموزشگاهی……………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱-۵- عوامل شغلی…………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲- مفهوم خانواده…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۳- نقش خانواده در رشد اجتماعی فرزندان………………………………………… ۱۷

۲-۱-۴- نقش عوامل اقتصادی خانواده………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۵- وضعیت اقتصادی خانواده و آموزش فرزندان…………………………………… ۱۹

۲-۱-۶- سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده…………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۷- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی کودک…………………………………………. ۲۲

۲-۱-۸- عوامل موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان……………………………………… ۲۴

۲-۱-۹- نقش حضور و ارتباط والدین با مدرسه……………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱۰- تعریف فقر………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۱۱- بررسی عوامل موثر در فقر و محرومیت………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۲- آمار فقر…………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۱۲-۱- میزان خط فقر در ایران بر اساس بعد خانوار…………………………… ۲۸

۲-۱-۱۲-۲- خط فقر در دنیا…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۱۲-۳- خط فقر در ایالات‌متحده………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۱۳- چند راهکار ساده برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده………………. ۲۹

۲-۲- پیشینه‌ پژوهش……………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱- پیشینه‌های خارجی………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۲- پیشینه‌های داخلی……………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳- مدل پژوهشی این تحقیق…………………………………………………………………….. ۳۶

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش…………………………………………………………. ۳۷

۳-۱- روش پژوهش………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۲- ابزار گردآوری  داده‌ها…………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۲-۱- اعتبار و روایی……………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………. ۳۹

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش……………………………………………………………. ۴۰

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۲- یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۳- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………………………………………………. ۴۷

فصل پنجم: بحث در نتایج…………………………………………………………………… ۵۱

۵-۱- تبیین فرضیات…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۵-۲- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………. ۵۵

۵-۳- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۵-۴- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………….. ۵۶

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول ۴-۱: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سواد پدر دانش‌آموزان……………………………………… ۴۲

جدول ۴-۲: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح سواد مادر دانش‌آموزان………………………….. ۴۳

جدول ۳-۴: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح درآمد دانش آموزان……………………………….. ۴۴

جدول ۴-۴: فراوانی، درصد و درصد تراکمی اعضای خانواده دانش‌آموزان…………………………….. ۴۵

جدول۴-۵: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های  فقر و خرد مقیاس‌های آن       ۴۶

جدول۴-۶: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان   ۴۶

جدول ۴-۷: ضریب همبستگی ساده پیرسون بین فقر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان……….. ۴۸

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار ۴-۱: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح سواد پدر دانش‌آموزان……………………………. ۴۲

نمودار ۴-۲: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح سواد مادر دانش‌آموزان …………………………. ۴۳

نمودار ۴-۳: فراوانی، درصد و درصد تراکمی درآمد خانواده دانش‌آموزان……………………………… ۴۴

نمودار ۴-۴: فراوانی، درصد و درصد تراکمی تعداد اعضای خانواده دانش‌آموزان…………………… ۴۵

 

چکیده

در این پژوهش بررسی رابطه بین فقر خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان در شهر ایذه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعداد نمونه آماری شامل ۱۰۰ نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری بصورت غیر تصادفی در دسترس می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق ساخته که اعتبار این پرسشنامه از طریق گاتمن ۷۸ درصد و از طریق ۲ شقه کردن ۸۰ درصد می‌باشد یعنی پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که بین فقر، سواد والدین، سطح درآمد، تعداد فرزندان، داشتن اتاق مستقل، عدم وجود امکانات برای مطالعه در خانه، بی‌اهمیتی والدین نسبت به تحصیل، نبودن الگوی مناسب تربیتی در خانواده، عدم تشویق والدین به تحصیل، محیط ناآرام خانه، عدم کمک به حل مسائل درسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد که مقدار  ۳۹/۰- =r به دست آمده و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ است.

کلمات کلیدی:

فقر، عملکرد تحصیلی، خانواده، ایذه

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
فاکتور فروش لایه باز با فرمت psd
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران