برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر ایذه درسال۱۳۸۹

204460

فصل اول: بیان مسئله

۱-۱   تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن ………………………………………………. ۵-۳

۲-۱ علل خشونت علیه زنان………………………………………………..…………. ۸-۶

۳-۱ علل مخفی ماندن خشونت علیه زنان …………………………………………………. ۱۰-۹

۴-۱ پیامد و تبعات خشونت علیه زنان …………………………………………..……….. ۱۳-۱۱

۵-۱ مطالعات مشابه………………………………………………………………….……. ۱۷-۱۴

فصل دوم: اهداف و روش کار

۱-۲ اهداف کلی و سوالات …………………………..…………………………… ۱۹-۱۸

۲-۲ کلید واژه خشونت ……………………………………………………………………… ۲۰

۳-۲ روش کار ……………………………………………………..………………. ۲۲-۲۱

فصل سوم: نتایج و درصد ها

۱-۳ خشونت فیزیکی ………………………………………………………………..………. ۲۳

۲-۳ خشونت روانی …………………………………………..……………………….. ۲۴

۳-۳ خشونت جنسی ……………………………………………………………….……….. ۲۵

۴-۳ همبستگی متغیرها …………………………………………………………………. ۳۲-۲۶

فصل چهارم: جداول

۱-۴ جدول شماره (۱) توزیع متغیرهای کمی زمینه ………………………….………….……….. ۳۳

۲-۴ جدول شماره (۲) توزیع فراوانی برخی متغیرهای زمینه‌ای ……………………….…………… ۳۴

۳-۴ جدول شماره (۳) توزیع فراوانی برخی متغیرهای وابسته به خشونت……………………………….. .۳۵

۴-۴ جدول شماره (۴) توصیف کلی خشونت فیزیکی و توزیع میانگین گویه‌های خشونت فیزیکی …………………………………………………………………………………………………..… ۳۶

۵-۴ جداول شماره (۵ و ۶) توزیع فراوانی گویه‌های مربوط به خشونت روانی و توصیف کلی خشونت روانی……………………………………………….….. .۳۸-۳۷

۶-۴ جداول شماره (۷ و ۸) توزیع گویه های فراوانی خشونت جنسی، توصیف کلی خشونت جنس…. .۳۹-۳۸

۷-۴ جدول شماره (۹) توزیع میانگین برخی متغیرهای مرتبط با خشونت .……. ۳۹

۸-۴ جدول شماره (۱۰) توصیف کلی خشونت و نمودار توزیع فراوانی خشونت ۴۰

 

همبستگی متغیرها

۹-۴   جدول شماره (۱۱) بررسی رابطه میان سن و میزان خشونت……….…. ۴۱

۱۰-۴ جدول شماره (۱۲) بررسی رابطه میان میزان تحصیلات و میزان خشونت…….… ۴۲

۱۱-۴ جدول شماره (۱۳) بررسی رابطه میان شغل و میزان خشونت……… ۴۳

۱۲-۴ جدول شماره (۱۴) بررسی رابطه میان شغل همسر و میزان خشونت….. ۴۴

۱۳-۴ جدول شماره (۱۵) بررسی رابطه میان میزان درآمد و میزان خشونت … ۴۵

۱۴-۴ جدول شماره (۱۶) بررسی رابطه میان اعتقادات مذهبی زن و میزان خشونت … ۴۶

۱۵-۴ جدول شماره (۱۷) بررسی رابطه میان اعتقادات همسر و میزان خشونت ۴۷

۱۶-۴ جدول شماره (۱۸) بررسی رابطه میان محل سکونت و میزان خشونت ۴۸

۱۷-۴ جدول شماره (۱۹) بررسی رابطه میان ازدواج قبلی همسر و میزان خشونت ۴۹

۱۸-۴ جدول شماره (۲۰) بررسی رابطه میان اعتیاد همسر به مواد مخدر و میزان خشونت..۵۰

۱۹-۴ جدول شماره (۲۱) بررسی رابطه میان ازدواج اجباری و میزان خشونت ۵۱

۲۰-۴ جدول شماره (۲۲) بررسی رابطه میان بیماری روانی همسر و میزان خشونت ۵۲

۲۱-۴ جدول شماره (۲۳) بررسی رابطه میان متغیرهای کمی زمینه‌ای و خشونت و ابعاد آن ۵۵-۵۳

۲۲-۴ جدول شماره (۲۴) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی و میزان میل جنسی ……….…….۵۵

۲۳-۴ جدول شماره (۲۵) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با میزان ارضاء از رابطه جنسی ……۵۶

۲۴-۴ جدول شماره (۲۶) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با محل سکونت ………..…….۵۶

فصل پنجم: توانمند سازی زنان

۱-۵ راهکارها………………………………………………..….. ۵۸-۵۷

۲-۵ روانشناختی زنان مورد ضرب و شتم ………………………………………………………….….. ۵۹

۳-۵ روان درمانی ……………………………………….. .۶۰

۴-۵ بالا بردن آگاهیهای عمومی و قدرتمند ساختن زنان ………………….…….. ۶۱

پرسشنامه ……………………………………………………………………………..…….. ۶۴-۶۲

منابع …………………………………………………………………………………..………  ۶۷-۶۵

 
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:۶۷

چکیده:
مقدمه وهدف: یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان ، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته است ،اعمال خشونت در خانواده و یا به اصطلاح معمول خشونت مردان علیه زنان در خانواده است .
منظور از خشونت در این مطالعه ،رفتاری است که به قصد ونیت آشکار و یا پنهان برای وارد کردن آسیب فیزیکی ، روانی ، اجتماعی به فرد دیگر صورت می گیرد،این پژوهش باهدف بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر ایذه درسال۱۳۸۹انجام گرفته است.
موادوروش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده وجامعه موردمطالعه ۱۰۰نفرازخانواده های ساکن در شهر ایذه می باشند، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند ،ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخت شامل۲۵ سوال بسته بوده که روایی پرسشنامه توسط متخصصین فن موردتأئید قرارگرفته وپایایی آن نیز بامطالعه مقدماتی صورت پذیرفته است.داده ها پس ازجمع آوری موردتحلیل قرارگرفته وتوسط جداول یک بعدی ودوبعدی ارائه گردیده است.
یافته ها: نتایج نشان دادکه میزان خشونت روانی ۴۰ درصد ، خشونت اجتماعی ۱۸ درصد و خشونت فیزیکی ۳۰ درصد از طرف مردان علیه زنان انجام پذیرفته که از میان چهار نوع خشونت بیشترین فراوانی را خشونت روانی به خود اختصاص داده است ، میزان خشونت مردان علیه زنان در خانواده هایی که مردان سطح تحصیلات شان زیر دیپلم می باشد ،در مقایسه با خانواده هایی که تحصیلاتشان فوق دیپلم و لیسانس بالاتر است زیادتر می باشد به طوری که ۹۵% از خشونت روانی و ۸۹% از خشونت فیزیکی و ۱۰۰% خشونت اجتماعی در خانواد ه های با سطح تحصیلات پایین رخ داده است .
خشونت در خانواده با میزان در آمد ماهیانه ارتباط داشته و بیشترین خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها ی با در آمد پایین بیشتر از خانواده های با میزان در آمد متوسط و بالا می باشد به طوری که ۵۸% از خشونت فیزیکی ، ۷۷% از خشونت اجتماعی ، ۷۰% از خشونت روانی درخانواده های با میزان و در آمد پایین مشاهده می شود .
نتیجه گیری:به طورکلی نتایج حاکی از آن است که میزان خشونت خانوادگی با بالا رفتن میزان تحصیلات مردان کاهش می یابددر تبیین ارتباط بین متغیرها که تحصیلات بالا راه خود شکوفایی را برای اعضا خانواده باز می کند و خانواده های تحصیل کرده با آگاهی یافتن بر راه های کنار آمدن با تعارضات در روابط نزدیک ، خشونت در خانواده را کمرنگ کرده و موقع مواجه شدن با موانع بیرونی یا درونی از شیوه های معقول چون حل مسأله کمک می گیرند ، پیشنهاد می گردد مهارت های زندگی به زوجین آموزش داده شود وجزو برنامه های اصلی آموزش کشورمورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

مقدمه :
خانواده در حوزه مطالعه و تحقیق ، یک واقعیت چند بعدی شناخته می شود به طوری که از ابعاد مختلف ، موضوعات آن قابل بررسی هستند  . یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان ، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده و یا به اصطلاح معمول خشونت مردان علیه زنان در خانواده است .
منظور از خشونت در این مطالعه رفتاری است که به قصد ونیت آشکار و یا پنهان برای وارد کردن آسیب فیزیکی ، روانی ، اجتماعی به فرد دیگر صورت می گیرد ( ۱)
اما خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی را شامل می شود که در این راستا می توان به خشونت فیزیکی ( یعنی آسیب رساندن به اعضای بدن با کتک ، ضرب و جرح با استفاده ازدست یا ابزار دیگر ) ، خشونت روانی ( تهدید ، تحقیر ، سرزنش کلامی ، فحاشی ) خشونت اجتماعی ( کنترل رفتارهای زن ، در انزوای اجتماعی قرار دادن ، ممنوعیت ارتباط با دیگران اشاره نمود ( ۲) .
بررسی ها نشان می دهد که خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها به میزان زیادی متأثیر از عوامل روانی اجتماعی است و در تبیین آن نظریه های مختلیفی چون نظریه کارکرد گرایی ، نظریه های ساختار اجتماعی ( تنش ، تضاد ) ، نظریه فمینیستی ، نظریه منابع ، نظر سیستمی ، نظریه زیست محیطی و نظریه ناکامی ، پرخاشگری وجود دارند .
به طوری که کارکرد گرا یان در تبیین خشونت خانوادگی معتقدند که خانواده گروهی است که وجود علایق متفاوت در این گروه ناهمگون ، سبب به وجود آمدن تضادهای آشکار یا پنهان می شود . این تضادها ، ویژگی ها و کارکردهای مناسب خانوادگی را از بین می برد و د رنتیجه ، باید آنها را از در راه برداشت .
رفع تضادهای خانوادگی با استفاده از وسایل قدرت و در مواردی ، از راه خشونت امکان پذیر می گردد ( ۳) .
از دیدگاه نظری فرهنگی فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بر رفتار کنونی و آینده انسان تأثیر می گذارد .مردانی که باهمسران خود بد رفتاری می کنند ، در فرهنگی زندگی می کنند که در آن حاکمیت مردان بسیار بیشتر از زنان است .
نظریه های ساختار اجتماعی ( تنش ، تضاد ) خشونت در خانواده را چنین تبیین می کنند که هر چه وقایع یاموقعیت های تنش آفرین که خانواده ها را تهدید می کنند ، بیشتر باشد ، احتمال بروز رفتار خشونت آمیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد ( ۴) .

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران
پایان نامه سیستمهای خبره
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران