برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه شهرستان لنجان

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه شهرستان لنجان انجام شد. پژوهش حاضر بدلیل ماهیت موضوع ، توصیفی و از نوع پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان لنجان به تعداد ۱۶۴۵ نفر در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم که ۱۹۰ نفر از آنان انتخاب گردیدند . برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سبک رهبری مدیر و سلامت سازمان استفاده شده است . پرسشنامه سبک رهبری مدیر ، یک پرسشنامه محقق ساخته با ۵۳ سئوال بسته پاسخ ، برحسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود که سئوالات آن براساس تئوری مسیر هدف هاوس تدوین گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ۹۱/۰ بدست آمد . همچنین پرسشنامه سلامت سازمانی شامل ۴۴ سئوال بصورت بسته پاسخ بود که سئوالات آن از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکارانش استخراج گردید . و ضریب پایایی آن ۹۴/۰ برآورد گردید . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار ) و در سطح آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب رگرسیون ، و آزمون تحلیل واریانس ) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت . یافته های این تحقیق نشان داد که : بین انواع سبکهای رهبری ( موفقیت مدار ، هدایتی ، حمایتی ، مشارکتی ) با سلامت سازمانی رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد . همچنین بین نظرات دبیران در خصوص سبکهای رهبری مدیران مدارس براساس ویژگی های دموگرافیک ( جنسیت ، مدرک تحصیلی ، سابقه خدمت ) تفاوت وجود ندارد . همچنین یافته ها نشان می دهد که بین نظرات دبیران در خصوص سلامت سازمانی برحسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت وجود ندارد اما برحسب جنسیت ، تفاوت وجود دارد . براساس نتایج رگرسیون چندگانه ، از بین سبک های چهارگانه ، سبک حمایتی و هدایتی پیش بینی کننده سلامت سازمانی می باشد .
کلید واژه ها : سبک رهبری ، سلامت سازمانی ، مدیریت مدرسه .

 

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱٫ بیان مسئله
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۳٫ اهداف تحقیق
۱-۴٫ سئوال های تحقیق
۱-۵٫ تعریف اصطلاحات
۱-۵-۱٫ تعاریف نظری
۱-۵-۲٫ تعاریف عملیاتی
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱٫ مفهوم اهمیت رهبری
۲-۱-۱٫ تفاوت رهبری با مدیریت
۲-۱-۲٫ نظریه ها و مدل های رهبری
۲-۱-۲-۱٫ نظریه های رفتاری
۲-۱-۲-۲٫ شبکه مدیریت
۲-۱-۲-۳٫ سیستم های لیکرت
۲-۱-۳٫ تئوری های اقتضایی
۲-۱-۳-۱٫ مدل رهبری اقتضایی فیدلر
۲-۱-۳-۲٫ نظریه سه بعدی رهبری ردین
۲-۱-۳-۳٫ مدل هنجاری وروم و یتون
۲-۱-۳-۴٫ نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد
۲-۱-۳-۵٫ تئوری مسیر- هدف
۲-۱-۴٫ تئوری های جدید
۲-۱-۴-۱٫ سبکهای رهبری از نظر گوبا ، بیدول و ماوزر
۲-۱-۵٫ انواع شیوه های رهبری
۲-۱-۶٫ ابعاد رهبری
۲-۱-۷٫ موضوعاتی در مطالعه رهبری
۲-۱-۷-۱٫ مکان برای رهبری
۲-۱-۷-۲٫ مراحل رهبری
۲-۱-۷-۳٫ فراوانی و توان رهبری
۲-۱-۷-۴٫ محدوده رهبری
۲-۱-۸٫٫ تحقیقات اولیه درباره رهبری
۲-۱-۸-۱٫ مطالعات دانشگاه آیووا
۲-۱-۸-۲٫ مطالعات دانشگاه میشیگان
۲-۱-۸-۳٫ مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو
۲-۱-۸-۴٫ مطالعات دانشگاه هاروارد درباره رهبری گروهی
۲-۱-۹٫ مدیر مدرسه و رفتار رهبری
۲-۲٫ مفهوم سلامت سازمانی
۲-۲-۱٫ ابعاد سلامت سازمانی
۲-۲-۱-۱٫ ابعاد ده گانه سلامت سازمانی
۲-۲-۲٫ مدل سیستماتیک شاخص های سلامت سازمان
۲-۲-۲-۱٫ رویکرد شاخص های ورودی
۲-۲-۲-۲٫ رویکرد شاخص های فرایندی
۲-۲-۲-۳٫ رویکرد شاخص های خروجی
۲-۲-۳٫ شیوه های ایجاد سلامت سازمانی در سازمان ها
۲-۲-۳-۱٫ اصل اول : ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم
۲-۲-۳-۲٫ اصل دوم : ایجاد شفافیت در سازمان
۲-۲-۳-۳٫ اصل سوم : تأکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان
۲-۲-۳-۴٫ اصل چهارم : تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی
۲-۲-۴٫ ویژگی های اساسی مدرسه سالم
۲-۳٫ مروری بر پژوهشهای انجام شده
۲-۳-۱٫ تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سبک رهبری در خارج از کشور
۲-۳-۲٫ تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سبک رهبری در داخل کشور
۲-۳-۳٫ تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سلامت سازمان در خارج از کشور
۲-۳-۴٫ تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سلامت سازمان در داخل کشور
۲-۴٫ خلاصه و جمع بندی
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
۳-۱٫ روش تحقیق
۳-۲٫ جامعه آماری
۳-۳٫ تعیین حجم نمونه
۳-۴٫ روش نمونه گیری
۳-۵٫ ابزار اندازه گیری
۳-۵-۱٫ پرسشنامه سبک رهبری مدیر
۳-۵-۲٫ پرسشنامه سلامت سازمانی
۳-۶٫ روش اجرا و گردآوری داده ها
۳-۷٫ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۷-۱٫ ضریب همبستگی پیرسون
۳-۷-۲٫ ضریب رگرسیون
۳-۷-۳٫ آزمون تحلیل واریانس
۳-۷-۴٫ ضریب تعیین
۳-۷-۵٫ تحلیل واریانس چند متغیره
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری
۴-۳٫ توصیف داده های حاصل از پرسشنامه ها
۴-۳-۱٫ پرسشنامه سبک های رهبری
۴-۳-۲٫ پرسشنامه سلامت سازمانی
۴-۴٫ بررسی سئوالات تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه موضوع
۵-۱٫ نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق
۵-۲٫ نتیجه گیری کلی
۵-۳٫ محدودیت ها
۵-۴٫ پیشنهادها
۵-۴-۱٫ پیشنهادهای کاربردی
۵-۴-۲٫ پیشنهادهایی به محققین آینده
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوستها

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)