برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

 231333

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:۲۰۰

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

موضوع:

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،

ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  –  سال تحصیلی ۸۵-۸۴

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات  توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد ۱۴۷ نفر و کارکنان،  تعداد ۳۴۵ نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد ۸۷ مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران  (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ  استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت ۶۱/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی ۵۸/۰ به دست آمده است.  همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر ۸۴/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر ۷۸/۰ می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.

جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:

– بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

– بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.

– بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

۱-۱- عنوان تحقیق: ………………………………….. ۱

۱-۲- مقدمه ……………………………………………………… ۱

۱-۳- بیان مساله: ………………………………………………. ۲

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………… ۷

۱-۵-‌ اهداف پژوهش: ………………………………………………… ۹

الف- هدف کلی: ………………………………………………………. ۹

ب – اهداف جزئی:…………………………………………………. ۹

۱-۶-  پرسشهای پژوهش: ……………………………………………………….. ۹

الف- اصلی:………………………………………………………. ۹

ب- فرعی:………………………………………………………… ۹

۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش: ……………………………………………. ۱۰

متغیر پیش بین:………………………………………….. ۱۰

متغیر ملاک:……………………………………………………………….. ۱۰

متغیر تعدیل کننده ……………………………………………………………… ۱۰

متغیر کنترل……………………………………………………………… ۱۰

۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها:………………………………………………… ۱۰

۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………………………………………….. ۱۴

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه…………………………………………………………… ۱۶

الف- بررسی نظریه‌ها………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱- ارتباطات……………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۳- فرآیند ارتباط……………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۳-۱- منبع ………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۳-۲- رمزگذاری…………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۳-۳- وسیله…………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۳-۴- رمزگشایی…………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۳-۵- دریافت کننده………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۳-۶- بازخورد…………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۴- مسیر ارتباطات………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی………………………………………………….. ۲۹

الف- مسیر رو به پایین………………………………………………………………. ۲۹

ب- ارتباطات رو به بالا……………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی…………………………………………… ۳۱

۲-۱-۵- مدل ارتباطات………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۶- اصول ارتباطات……………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت………………… ۳۸

۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………………………… ۳۸

۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات…………………………………… ۴۰

۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات………………………………….. ۴۰

۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات…………………………………. ۴۱

۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ……………………………………………… ۴۲

۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی……………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۹-۱- گشودگی…………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۹-۲- همدلی…………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۹-۳- حمایتگری……………………………………………………….. ۴۶

۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی…………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۹-۵- تساوی…………………………………………………………… ۴۷

۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»…………………………. ۴۷

۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی …………………………………………………….. ۴۸

۲-۲- قدرت ……………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۱- اهمیت قدرت………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۲- تعاریف قدرت…………………………………………………………… ۶۲

۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان ……………………………………….. ۶۵

۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی…………………………………………… ۶۵

۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان………………………. ۶۶

۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان……………………………… ۶۹

۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان…………………………….. ۶۹

۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی…………………………………………… ۷۱

۲-۲-۴- روابط قدرت……………………………………………………….. ۷۲

۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد……………………………………………… ۷۳

۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف………………………………………… ۷۴

۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون………………………………. ۷۵

۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت ………………………………………… ۷۷

۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت:……………………………………………………….. ۷۸

۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت: ……………………………………………. ۷۹

۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت: ……………………………………………………. ۸۱

۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت:………………………………………………………… ۸۳

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ………………………………………………… ۸۵

۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی……………………………………….. ۸۵

۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:………………………………… ۸۵

۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور:……………………………… ۸۹

۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ………………………………………….. ۹۹

۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور………………………………… ۹۹

۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور………………………………. ۱۰۸

نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………. ۱۲۱

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- جامعه آماری………………………………………………….. ۱۲۳

۳-۲- گروه نمونه ……………………………………………………… ۱۲۳

۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری………………………………………….. ۱۲۴

۳-۴- حجم نمونه………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………. ۱۲۵

۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»……………………….. ۱۲۷

۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه…………………………………………. ۱۲۸

۳-۶-۱- روایی………………………………………………………. ۱۲۸

۳-۶-۲- اعتبار……………………………………………………………. ۱۲۸

۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………………………………………….. ۱۳۱

۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………….. ۱۳۱

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه……………………………………………………………. ۱۳۳

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:…………………. ۱۳۴

۴-۱- توصیف داده‌ها:………………………………………….. ۱۳۵

۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت:…………………………………….. ۱۳۵

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:…………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی……………………………… ۱۲۶

۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها………………………………………………… ۱۵۴

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………………………………… ۱۵۸

۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ………………………………… ۱۵۸

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش…………………………………………….. ۱۷۸

۵-۲- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………… ۱۹۱

۵-۳- پیشنهادها……………………………………………………………… ۱۹۲

۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:……………………………………………. ۱۹۲

۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………………………………… ۱۹۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان……………………….. ۷۰

جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی…………………… ۹۲

جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی… ۹۶

جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی………………….. ۹۷

جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای……………………………… ۱۲۶

جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای……………………………….. ۱۲۷

جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت………………………………………….. ۱۲۷

جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار……………………………………….. ۱۳۶

جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون…………………………………… ۱۳۶

جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص……………………………………… ۱۳۷

جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت……………………………………….. ۱۳۸

جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…………………………………………. ۱۳۹

جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش…………………………………………….. ۱۴۱

جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار…………………………………………….. ۱۴۲

جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون…………………………………………….. ۱۴۳

جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت…………………………………………. ۱۴۴

جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص………………………………………… ۱۴۵

جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش…………………………………….. ۱۴۶

جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد………………………………………………. ۱۴۷

جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی…………………………………… ۱۴۷

جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی…………………………….. ۱۴۸

جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش…………………………………………… ۱۴۹

جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور………………………………………………….. ۱۵۰

جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی……………………………………… ۱۵۱

جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی………………………………. ۱۵۲

جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب…………………………………….. ۱۵۳

جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی……………………………………………. ۱۵۴

جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت…………………………………………. ۱۵۵

جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت………………………………………… ۱۵۶

جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……………………………………….. ۱۵۶

جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………. ۱۵۸

جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………… ۱۵۹

جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰

جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات…………………… ۱۶۰

جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی……….. ۱۶۱

جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲

جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی…….. ۱۶۳

جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴

جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴

جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵

جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت  ……………………………. ۱۶۸

جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت  …………………………… ۱۷۰

جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک………………….. ۱۷۱

جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ………………….. ۱۷۲

جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه………………….. ۱۷۳

جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار………………. ۱۷۴

جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج …………………. ۱۷۵

جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش……………….. ۱۷۶

جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت………………… ۱۷۷

فهرست نمودارها

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
پایان نامه سیستمهای خبره