برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی ۲۸۰ ص

چکیده

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد ۱۶۵ نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد ۶۰ دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه ۱۵ نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت ۲۰ جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای  گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت ۴ ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt  وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان  ( پس از گذشت ۴ ماه) در این گروه از کودکان شد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………  صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۲

۱ـ بیان مسأله ………………………………………………………………………….. ۶

۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله …………………………………………………….. ۱۳

۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش…………………………………… ۱۵

۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………………….. ۱۸

خلاصه ………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری ………………………………………………………….. ۲۲

۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری …………………………………………………… ۲۲

۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ………………………………….. ۳۰

۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ……………………………………….. ۳۰

۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان …………………………………………………………. ۳۳

۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ……………………………………… ۴۳

۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ………………………………………………………. ۴۴

۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR………. ۴۴

۱) اختلال خواندن …………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲) اختلال در ریاضیات …………………………………………………………………………………… ۴۶

۳) اختلال بیان نوشتاری ………………………………………………………………………………… ۴۸

۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)……………………. ۴۹

۴ـ تعریف خواندن …………………………………………………………………… ۵۰

۵ـ تحول خواندن ……………………………………………………………………. ۵۵

۶ـ مدل های خواندن ……………………………………………………………….. ۵۶

۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ……………………………………………………………. ۵۶

۲) مدل تعاملی جبرانی…………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳) مدل پیوندگرایی………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴) مدل آوایی…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۵) مدل ببین و بگو …………………………………………………………………………………………. ۶۳

۶) مدل تعادل خواندن بیکر ……………………………………………………………………………. ۶۳

۷ـ نارساخوانی……………………………………………………………………….. ۷۰

۱) تعریف نارساخوانی…………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲) نشانه های بالینی نارساخوانی …………………………………………………………………… ۷۵

۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی………………………………………………………………….. ۸۱

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………………………………………………………………….. ۸۱

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی …………………………………….. ۸۲

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ………………………………………………………………. ۸۳

د ـ تأخیر زبان گفتاری ………………………………………………………………………….. ۸۵

هـ ـ اختلالهای ادراکی ……………………………………………………………………………. ۸۶

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت …………………………………………………………………. ۸۷

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD…………………………………………….. ۸۸

ح ـ اختلالهای رفتاری …………………………………………………………………………….. ۹۱

۴) شیوع نارساخوانی………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵) تاریخچه نارساخوانی………………………………………………………………………………….. ۹۵

۶) سبب شناسی نارساخوانی …………………………………………………………………………. ۹۹

الف ـ عوامل ژنتیکی ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

ب ـ عوامل عصب شناختی ………………………………………………………………….. ۱۰۳

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ……………………………………………………………….. ۱۰۷

د ـ غلبه طرفی مغز ………………………………………………………………………………. ۱۱۱

هـ ـ عوامل حرکتی ………………………………………………………………………………. ۱۱۴

و ـ عوامل شناختی ………………………………………………………………………………. ۱۱۵

ز ـ عوامل رفتاری ……………………………………………………………………………….. ۱۱۸

ح ـ عوامل محیطی ……………………………………………………………………………….. ۱۲۱

ط ـ عوامل عاطفی ……………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی …………………………… ۱۲۴

۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ……………………………… ۱۲۴

۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ……………. ۱۳۱

الف ـ نارساخوانی اکتسابی …………………………………………………………………………. ۱۳۱

ب ـ نارساخوانی تحولی ………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۱۱ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر …………. ۱۴۸

۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر …………………………. ۱۵۴

۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ……………………. ۱۵۶

۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ………………………………………………………….. ۱۵۶

۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) …………………………………………………………………….. ۱۵۶

۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L…………………… ۱۵۸

۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L…………………………… ۱۶۲

۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ……………. ۱۶۴

بخش دوم: یافته های پژوهشی …………………………………………….. ۱۶۸

خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۱۸۰

فصل سوم: روش تحقیق

۱ـ طرح تحقیق ……………………………………………………………………… ۱۸۴

۲ـ روشهای آماری ………………………………………………………………. ۱۸۵

۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن …………………………………. ۱۸۶

۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………… ۱۸۷

۵ـ ابزارهای پژوهشی …………………………………………………………… ۱۸۸

۱) آزمون وکسلر کودکان ……………………………………………………………………………. ۱۸۸

۲) آزمون اختلال خواندن …………………………………………………………………………….. ۱۸۸

۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹

۴) جعبه آموزشی لامسه ای ………………………………………………………………………… ۲۰۳

۵) برنامه نرم افزاری HEMSTIM…………………………………………………………………. ۲۰۶

۶ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ……………………………………………. ۲۰۹

۷ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر     ۲۱۱

۸ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر      ۲۱۲

۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS)…………………….. ۲۱۲

۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)………………….. ۲۲۱

خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۲۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۱ـ ارائه نتایج کمی ………………………………………………………………… ۲۲۹

الف: توصیف داده ها …………………………………………………………….. ۲۲۹

ب ـ تحلیل داده ها ………………………………………………………………… ۲۳۴

ـ تحلیل واریانس آمیخته (۳۲)………………………………………………. ۲۳۴

فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: ………………………… ۲۳۵

فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ……………… ۲۴۱

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP…………………………… ۲۴۶

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p……………………….. ۲۵۲

خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۲۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها …………………………………………….. ۲۶۰

۲ـ محدودیتها ………………………………………………………………………. ۲۷۰

۳ـ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۲۷۱

۴ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ……………………………………….. ۲۷۲

منابع

۱) منابع فارسی…………………………………………………………………….. ۲۷۴

۲) منابع انگلیسی …………………………………………………………………… ۲۷۶

 

ضمائم:

۱ـ آزمون وکسلر کودکان

۲ـ فرم تاریخچه موردی

۳ـ آزمون اختلال خواندن

۴ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

 

 

فهرست جدول ها و نمودارها

جدول ها

عنوان……………………………………………………………………………… صفحه

جدول ۱: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L………………. ۲۲۹

جدول ۲: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P………………. ۲۲۹

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L……………………………………. ۲۳۰

جدول ۴: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L……………………………………. ۲۳۱

جدول ۵: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P…………………………………….. ۲۳۲

جدول ۶: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P……………………….. ۲۳۳

جدول ۷: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L…………………………………………………………………………………… ۲۳۵

جدول ۸: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L………………………………………. ۲۳۸

جدول ۹: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن)……………………………………………………………………… ۲۴۰

جدول ۱۰: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L…………………………………… ۲۴۱

جدول ۱۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L…………………………………… ۲۴۴

جدول ۱۲: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L)……………………………………………………………. ۲۴۵

جدول ۱۳: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P………………………………… ۲۴۷

جدول ۱۴: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P…………………………………………….. ۲۴۹

جدول ۱۵: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) …………………………………………………………… ۲۵۱

جدول ۱۶: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P………………………………… ۲۵۲

جدول ۱۷: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P…………………………………………….. ۲۵۵

جدول ۱۸: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). ……………………………………………………….. ۲۵۷

 

نمودارها

۱ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L)…… ۲۳۷

۲ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L)…….. ۲۴۲

۳ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)……… ۲۴۸

۴ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)….. ۲۵۳

این پایان نامه با ۴۰% تخفیف ارائه شده است

Specs
Release date: تیر ۲۶, ۱۳۹۳
Last updated: November 11, 2014
Current version: Office Word
Software application type: rar
File format: Doc
File size: ۷۰۸ kb
پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
پایان نامه سیستمهای خبره